Hvordan lese EØS-rettsakter

Rettsakter må leses i sammenheng med EØS-avtalen for å sjekke om rettsakten er gjeldende, om den er endret eller om det er vedtatt EØS-tilpasninger.

Hvordan lese EØS-rettsakter

Norsk oversettelse av rettsakten er en direkte oversettelse av EU-rettsakten. Den er ikke konsolidert med senere vedtatte endringsrettsakter eller tilpasset for EØS-avtalens formål. 

Rettsakten må derfor leses i sammenheng med EØS-avtalen. Der får man oversikt over: 

  • om rettsakten er gjeldende eller opphevet,  
  • hvilke endringsrettsakter som er vedtatt, og  
  • hvilke EØS-tilpasninger som gjelder for rettsakten. 

Gjeldende eller opphevet 

I rettskilden for norske oversettelser av EU-rettsakter i Lovdata Pro (NLX3) er dokumentene ikke markert som gjeldende eller opphevet, og må derfor sjekkes mot EØS-avtalen.  

I den norske oversettelsen av rettsakten er det lenket til EØS-avtalen ved ikonet "Ref. EØS-avtalen": 

Lenken fører til rett vedlegg og punktnummer i EØS-avtalen.  

Dersom rettsakten er opphevet vil en fotnote gi informasjon om når rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen og når den ble opphevet. 

Eksempel

Tilføyd ved EØS-komiteens besl. nr. 4/2001 art. 1.1.

Opphevet ved EØS-komiteens besl. nr. 117/2011 art. 1.2. (tidl. 32000L0026)


 

Endringsrettsakter 

EU-rettsakter blir vanligvis ikke konsolidert med endringer slik vi er vant med fra norsk regelverk. Det er derfor viktig å lese EØS-avtalen for en oversikt over hvilke endringsrettsakter som er vedtatt.  

Eksempel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800 av 11. oktober 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for plasseringen av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger på en objektiv skala for risikoklasser i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 275 av 12.10.2016, s. 19), endret ved

  • 32018R0633: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/633 av 24. april 2018 (EUT L 105 av 25.4.2018, s. 6),​2
  • 32020R0744: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/744 av 4. juni 2020 (EUT L 176 av 5.6.2020, s. 4),​3
  • 32021R2006: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2006 av 16. november 2021 (EUT L 407 av 17.11.2021, s. 18).​4

1 Tilføyd ved EØS-komiteens besl. nr. 62/2018 art. 1 (i kraft 1.8.2019).

2 Tilføyd ved EØS-komiteens besl. nr. 192/2018 art. 1 (i kraft 1.8.2019).

3 Tilføyd ved EØS-komiteens besl. nr. 47/2021 art. 1 (i kraft 6.2.2021).

4 Tilføyd ved EØS-komiteens besl. nr. 139/2022 art. 1 (i kraft 30.4.2022).


 

EØS-tilpasninger 

EØS-avtalen inneholder flere tilpasninger som det må tas hensyn til.


Protokoll 1: horisontale tilpasninger

EØS-avtalens protokoll 1 inneholder horisontale tilpasninger som gjelder for alle vedlegg i EØS-avtalen.

Eksempel:

  1. Henvisninger til territorier

Hver gang omhandlede rettsakter inneholder henvisninger til «Fellesskapets» eller «det felles markeds» territorium, skal henvisningene for avtalens formål forstås som henvisninger til avtalepartenes territorium som definert i avtalens artikkel 126.


 

Vedleggene: sektorvise tilpasninger

Hvert vedlegg til saksområdene inneholder sektorvise tilpasninger.

Eksempel

SEKTORVIS TILPASNING

Henvisninger til artikkel 30 og 36 eller 30 til 36 i traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap skal erstattes med henvisninger til avtalens artikkel 11 og 13 eller 11 til 13 og, eventuelt, artikkel 18.

For produkter omfattet av rettsaktene omhandlet i dette vedlegg kan Liechtenstein på det liechtensteinske marked anvende sveitsiske tekniske forskrifter og standarder som følger av Liechtensteins regionale union med Sveits, samtidig med den lovgivning som gjennomfører rettsaktene omhandlet i dette vedlegg. Bestemmelser om det frie varebytte i denne avtale eller i omhandlede rettsakter får anvendelse for eksport fra Liechtenstein til de andre avtalepartene bare for produkter som er i samsvar med rettsaktene omhandlet i dette vedlegg.​1

1 Tilføyd ved EØS-rådets besl. nr. 1/95 vedl. 2 A


 

Rettsaktene

Særlige tilpasninger som er nødvendig for den enkelte rettsakt, er inntatt i det vedlegg og punktnummer der rettsakten er oppført.

Eksempel

1 32015R2451

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2451 av 2. desember 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for og strukturen på offentliggjøringen av bestemte opplysninger fra tilsynsmyndigheter i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 347 av 31.12.2015, s. 1224).

Gjennomføringsforordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

I artikkel 1, når det gjelder EFTA-statene:

i. bokstav a) får ikke anvendelse,

ii. i bokstav b) skal ordet 'unionsretten' erstattes med ordet 'EØS-avtalen'.

 

1 Tilføyd ved EØS-komiteens besl. nr. 62/2018 art. 1 (i kraft 1.8.2019).


Konsoliderte versjoner 

EU kan lage konsoliderte versjoner for informasjonsformål. Disse er tilgjengelig i EUR-Lex.  

Det er viktig å presisere at de konsoliderte versjonene kan inneholde endringsrettsakter som ikke er tatt inn i EØS-avtalen. De inneholder heller ikke EØS-tilpasninger. De konsoliderte versjonene kan derfor avvike fra det som gjelder for Norge, og må leses i sammenheng med EØS-avtalen. 


Mer informasjon 

EFTA-sekretariatets informasjonsside om