Nye EU-initiativ og -forslag

Nye EU-initiativ og -forslag, sortert på dokumentets dato. Listen viser kun rettsakter under forberedelse (initiativer) eller på forslagsstadiet. En oversikt over nylig vedtatte EU-rettsakter finner du her.
Faktaark Forslagsdato Initiativ Forslag
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om dato for anvendelse av ansvarlig kapitalkrav for markedsrisiko C(2024) 5139
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om sorbinsyre, kaliumsorbat og propylgallat D097819/02
Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer: endringsbestemmelser om nitrofuraner og deres metabolitter i kollagen D097821/02
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: benomyl, karbendazim og tiofanat-metyl D089819/05
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: azoksystrobin, famoksadon, flutriafol, mandipropamid og mefentriflukonazol D096624/02
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: napropamid, pyridaben og tebufenpyrad D094959/03
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kitosan, klopyralid, difenokonazol, fettdestillasjonsrester, flonicamid, hydrolyserte proteiner og lavandulylsenecioat D096590/02
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: fosetyl, kaliumfosfonater og dinatriumfosfonat D094704/03
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A Ares(2024)988745 D097818/03
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om pulverisert cellulose og glukono-delta-lakton i smørbare osteprodukter D096645/02
Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om dekkfilm i kategori 9 C(2024) 5113
Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om Enterococcaceae og forutsatt samsvar for EU-gjødselprodukter uten verifisering C(2024) 5111
Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om polymerer i kategori 1 C(2024) 5142
Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om polymerer i kategori 11 C(2024) 5128
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: 1,4-dimetylnaftalen, difluoreddiksyre (DFA), fluopyram og flupyradifuron D093664/04
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs): endringsbestemmelser om metoksyklor Ares(2024)3885267 C(2024) 5049
ELTIF-forordningen: utfyllende bestemmelser C(2024) 4991
Avfallstransport: informasjon som skal inkluderes i sertifikater om gjenvinnings- og deponeringsoperasjoner Ares(2024)3125055 C(2024) 5017
Plantevernmidler: forlenget godkjenning av acekinocyl, aluminiumsilikat, emamectin, fettsyrene C7 til C20, pendimetalin, planteoljer/rapsolje og triklopyr D098432/02
Plantevernmidler: fornyet godkjenning av kaptan D084800/08
Plantevernmidler: fornyet godkjenning av folpet D097570/03
Plantevernmidler: fornyet godkjenning av metrafenon D097432/02
Gebyrer og betaling til Det europeiske jernbanebyrå: oppdatering Ares(2024)1719036 D097957/01
Integrert landbruksstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler og beskrivelser Ares(2024)5188290
Gjødselforordningen (2019): endringsbestemmelser om kriterier om biologisk nedbrytbarhet for polymerer Ares(2024)1817233 C(2024) 4826
Elektronisk godsinformasjon: endringer i vedlegg I om nasjonale bestemmelser Ares(2023)8230933 C(2024) 4589
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om avklaring av krav for cruiseavlastnings-co-piloter m.m. D098061/01
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 21 D096465/01
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2025 Ares(2024)2756035 C(2024) 4534
Tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2025 Ares(2024)3093436 D098126/01
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy: endringsbestemmelser Ares(2024)4840667
Europeisk næringslivsstatistikk m.m.: endringsbestemmelser D097628/02
Byggevareforordningen 2011: utfyllende bestemmelser om forankringsanordninger og sikkerhetskroker Ares(2024)4816745
Økologiforordningen 2018 om produksjon og merking av økologiske produkter: lister over driftsansvarlige Ares(2024)4760280
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser Ares(2024)4738358
Leiebiler som kjøres over grensen i andre EU-land Ares(2024)4727051
Miljøøkonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser Ares(2024)4679565
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser Ares(2024)4679565
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser Ares(2024)4679565
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: retting av språkversjoner C(2024) 4352
Statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter: oppdateringer iht. NACE-klassifiseringen Ares(2024)4641872
Felles sikkerhetsnivå for digital sikkerhet (NIS 2): gjennomføringsbestemmelser Ares(2024)4640447
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om forsendelser av landbruksvarer som krever melding om ankomst Ares(2024)2696280 C(2024) 3160
Markedsordninger for vin: endringsbestemmelser om ønologiske framstillingsmåte Ares(2024)4577572
ITS-direktivet innen veitransport: fastsettelse av maler for rapportering Ares(2024)4579072
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til utforming, konstruksjon og yteevne - ajourføring 2024 D097384/01
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs): endringsbestemmelser om dekloran pluss Ares(2024)4602543
Forsikringsdirektivet: retting av polsk språkversjon C(2024) 4219
Statistikk over landbruksregnskaper (forslag 2024) KOM(2024) 255
Unionslisten over ny mat: endrede bruksvilkår for proteinekstrakt fra svinenyrer D097869/02
Analysemetoder for rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr: endringsbestemmelser D097867/02
CLP-forordningen: nye klassifiseringer C(2024) 3992
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater Ares(2024)4406050
Kvotehandelsdirektivet (ETS): gjennomføringsbestemmelser om permanent utslippslagring gjennom karbonfangst og -utnyttelse Ares(2024)4402362
Unionslisten over ny mat: endrede spesifikasjoner for delvis hydrolysert protein fra bygg og ris D097897/02
Godkjenning av Ashitaba stilkjuice som ny mat D097868/02
Unionslisten over ny mat: endringsbestemmelser for olje av Schizochytrium sp. med høyt innhold av DHA og EPA D097894/02
Fluorgassforordningen 2024: utfyllende bestemmelser om F-gassportalen Ares(2024)4276513
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kontrollmyndigheter og kontrollorganer i tredjeland Ares(2024)4285980
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om OTC-derivater Ares(2024)4242766
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om sertifikater og kontrollorganer for import av økologiske produkter fra tredjestater Ares(2024)4211339
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (revisjonsforslag 2024) Ares(2024)4168921
Avfallstransportforordningen 2024: endringsbestemmelser om forsendelser av elektrisk og elektronisk avfall Ares(2024)4056889
Avfallstransportforordningen 2006: endringsbestemmelser om forsendelser av elektrisk og elektronisk avfall Ares(2024)4051460
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: fastsettelse av analysemetoder for offisielle kontroller Ares(2024)4002620
Kontrollforordningen: endringsbestemmelser om utvalgskriterier for prøver C(2024) 3574
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser: Vanuatu C(2024) 3650
Byggevareforordningen 2011: utfyllende bestemmelser om systemer for å vurdere og verifisere byggevarers ytelse C(2024) 3480
Landbruksstatistikk: anvendelse på næringsmidler D097144/01
Europeisk samarbeid om medisinske metodevurderinger: utfyllende bestemmelser om håndtering av interessekonflikter Ares(2024)3843977
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om godkjenning av beskjempelsesprogrammer og sykdomstatus for listeførte sykdommer D096815/01
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen av visse fiskerivarer D096813/01
Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: endringsbestemmelser D096660/03
Bruksbetingelser for gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat: endringsbestemmelser D096732/02
Godkjenning av olje av Schizochytrium limacinum (TKD-1) som ny mat D096730/02
Godkjenning av 2´-fukosyllaktose framstilt av derivatstamme Escherichia coli W som ny mat D096661/02
Godkjenning av olje av Schizochytrium sp. som ny mat D096729/02
Godkjenning av lakto-N-fukopentaose I og 2'-fukosyllaktose-blanding som ny mat D096662/02
Unionslisten over ny mat: endringsbestemmelser om 2'-fukosyllaktose D096665/02
Kontrollforordningen: endringsbestemmelser om nasjonal randomisert overvåkingsplan D096677/02
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om typegodkjenning av kollisjonsdataopptakere for tunge motorkjøretøy Ares(2024)3631534
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om utvidelse av produsentenes rapporteringsplikt Ares(2024)3470650
Fluorgassforordningen 2024: utvidelse av sertifiseringskrav Ares(2024)3437233
Fluorgassforordningen 2024: formatet for innsending av datarapporter Ares(2024)3431222
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: endringsbestemmelser Ares(2024)3423340
Fluorgassforordningen 2024: gjennomføringsbestemmelser om merking Ares(2024)3331253
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om krav til import av brukt matolje Ares(2024)3246118
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): utfyllende bestemmelser om beløpet på reiseautorisasjonsgebyret C(2024) 2678
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): utfyllende bestemmelser om betaling av reiseautorisasjonsgebyret C(2024) 2677
Dyrehelseforordnignen 2016: endringsbestemmelser om sykdomsfrie rom for landdyr Ares(2024)3088359
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om versjoner av økomerke-logo Ares(2024)3125487
Batteriforordningen 2023: beregning av karbonavtrykk av el-bilbatterier Ares(2024)3131389
Batteriforordningen 2023: erklæring om karbonavtrykk Ares(2024)3131449
Opprettelse av en ny statistisk produktgruppering etter næring (CPA): endringsbestemmelser Ares(2024)3178641
Nitratdirektivet: endringsbestemmelser om bruk av visse gjødselmaterialer fra husdyrgjødsel Ares(2024)2885619
Harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser Ares(2024)2885531
Matinformasjonsforordningen om merking av næringsmidler: endringsbestemmelser om behensyre fra sennepsfrø C(2024) 2407
EU-henstilling om Schengen i 2024-2025 KOM(2024) 174
Produktsikkerhetsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering Ares(2024)2795544
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: manuell registrering av perioder borte fra kjøretøyet i sjåførkortet Ares(2024)2751302