Parlamentsbehandling

Faktaark EU-vedtak EØS-vedtak
Helsetrusler over landegrensene (revisjon) 32022R2371 Nr. 181/2024
Styrking av mandatet til Det europeiske smittevernsenteret (ECDC) 32022R2370 Nr. 180/2024
Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) (revisjon) 32019R0127 Nr. 179/2024
Euroforordningen 2021: betalinger over landegrensene 32021R1230 Nr. 170/2024
Styrking av Det europeiske legemiddelbyrås rolle 32022R0123 Nr. 167/2024
Verdipapiriseringsforordningen: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien 32021R0557 Nr. 145/2024
Verdipapiriseringsforordningen 32017R2402 Nr. 145/2024
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om verdipapirisering 32017R2401 Nr. 145/2024
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om verdipapirisering 32018R1221 Nr. 145/2024
Styrking av den europeiske forsvarsindustrien gjennom felles anskaffelser 32023R2418 Nr. 81/2024
PEPP-forordningen om et felleseuropeisk individuelt pensjonsprodukt 32019R1238 Nr. 71/2024
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om misligholdelse av lån 32022R2115 Nr. 70/2024
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om forretningskontinuitetsplan 32022R2116 Nr. 70/2024
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om individuell porteføljeforvaltning 32022R2118 Nr. 70/2024
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav angående interessekonflikter 32022R2111 Nr. 70/2024
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om utveksling av opplysninger mellom nasjonale myndigheter 32022R2113 Nr. 70/2024
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om søknaden om godkjenning som leverandør av folkefinansieringstjenester 32022R2112 Nr. 70/2024
Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering 32022R2120 Nr. 70/2024
Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av informasjon til ESMA 32022R2121 Nr. 70/2024
Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av informasjon 32022R2122 Nr. 70/2024
Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale markedsføringskrav 32022R2123 Nr. 70/2024
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om investorinformasjon 32022R2119 Nr. 70/2024
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om behandling av klager 32022R2117 Nr. 70/2024
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om mindre erfarne investorer 32022R2114 Nr. 70/2024
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser om folkefinansiering 32020L1504 Nr. 30/2024
Folkefinansieringsforordningen (crowdfunding) 32020R1503 Nr. 30/2024
Folkefinansieringsforordningen: forlengelse av overgangsperiode for tilbydere 32022R1988 Nr. 30/2024
Unik utstyrsidentifikasjon for kontaktlinser 32023R2197 Nr. 23/2024
Digitalmarkedsdirektivet: opphavsrett i det digitale indre marked 32019L0790 Nr. 333/2023
Nett- og videresendingsdirektivet: opphavsrett for overføringer og videresendinger av radio og tv-programmer 32019L0789 Nr. 332/2023
Anerkjennelse av enkelte organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip 32015D0668 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringer i forbindelse med brexit 32019R0492 Nr. 326/2023
Anerkjennelse av Indias skipsregister 32016D1327 Nr. 326/2023
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: endringsbestemmelser for Bureau Veritas SA C(2017) 1881 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringsbestemmelser om Bureau Veritas Marine & Offshore SAS Nr. 326/2023
Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endret godkjenning av Det norske veritas 32013D0765 Nr. 326/2023
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip (2007): oppheving 32015D0669 Nr. 326/2023
Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: godkjenning av Polens skipsregister 32009D0728 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene (direktiv) 32009L0015 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning) 32009R0391 Nr. 326/2023
EU-godkjenning av Kroatias skipsregister 32014D0281 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser 32014L0111 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning): gjennomføringsbestemmelser 32014R0788 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser 32014R1355 Nr. 326/2023
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip (2022) 52022XC1207(01) Nr. 326/2023
Anerkjennelse av enkelte organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: DNV GL AS 32021D1227 Nr. 326/2023
Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå (ELA-forordningen) 32019R1149 Nr. 319/2023
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering av statistikk 32021R1121 Nr. 317/2023
EUs regelverk for varer: markedstilsyn og produktsamsvar 32019R1020 Nr. 317/2023
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om EU-testanlegg 32022R1267 Nr. 317/2023
Medisinsk utstyr: overgangsbestemmelser 32023R0607 Nr. 275/2023
Rammeverk for fri flyt av andre opplysninger enn personopplysninger: pilotprosjekt ved bruk av informasjonssystemet for det indre marked 32020D1669 Nr. 240/2023
FFD-forordningen om fri flyt av ikke-personlige data 32018R1807 Nr. 240/2023
Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser om oppvarmede tobakksvarer 32022L2100 Nr. 239/2023
Informasjon om investeringsprodukter: retting av dansk språkversjon av utfyllende bestemmelser 32022R1666 Nr. 186/2023
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringsbestemmelser om kravene til overholdelse av god laboratoriepraksis 32023R0183 Nr. 179/2023
Krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter 32019R0424 Nr. 154/2023
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): endringsbestemmelser 32023R0503 Nr. 153/2023
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: endringsbestemmelser 32023R0502 Nr. 153/2023
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: endringsbestemmelser 32018L1808 Nr. 337/2022
Digital portal for informasjon om det indre marked 32018R1724 Nr. 333/2022
Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om informasjonstilgang 32021L2261 Nr. 329/2022
Åpne datadirektivet om åpne data og viderebruk og gjenbruk av informasjon fra offentlige organer 32019L1024 Nr. 190/2022
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om billedadvarsler til bruk på tobakksprodukter 32014L0109 Nr. 6/2022
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om 5G-antenner 32020R1070 Nr. 277/2021
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om mal for avtalesammendrag 32019R2243 Nr. 276/2021
Ekomdirektivet 2018: europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon) 32018L1972 Nr. 275/2021
Sammenslutning av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon) 32018R1971 Nr. 274/2021
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser 32017R0653 Nr. 67/2020
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg 32016R1904 Nr. 67/2020
Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser 32018R0977 Nr. 67/2020
Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser 32019R1866 Nr. 67/2020
Styrket kontroll ved passering av Schengens yttergrenser 32017R0458
Frontex-forordningen om europeiske grense- og kystvakt og informasjonssystemet for grenseovervåking (Eurosur) 32019R1896