Nye politikkdokumenter

Faktaark Utgitt Dokument
Digital Decade - statusrapport 2024 KOM(2024) 260
Felles gjennomføringsplan for migrasjons- og asylpakten KOM(2024) 251
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2023 KOM(2024) 231
Pilotmekanisme for å fremme utviklingen i hydrogenmarkedet
Evaluering av ordningen for sivil beredskap i Unionen 2017-2022 KOM(2024) 212
Samarbeid om folkehelse KOM(2024) 206
EUs kjemikalielovgivning: veiledende kriterier og prinsipper for konseptet essensiell bruk C(2024) 1995
Schengen-samarbeidet: statusrapport 2024 KOM(2024) 173
EU-strategi om omstilling til ren energi KOM(2024) 163
Høyere utdanning: plan for en europeisk grad KOM(2024) 144
Energipriser og -kostnader i Europa - status 2024 KOM(2024) 136
EU-strategi for økt bioteknologi og -produksjon KOM(2024) 137
EU-strategi for balansert migrasjon KOM(2024) 126
EUs klimarisikohåndtering KOM(2024) 91
EUs konkurransepolitikk i 2023 KOM(2024) 115
EU-strategi for forsvarsindustriell beredskap JOIN(2024) 10
Avanserte materialer for industrielt lederskap KOM(2024) 98
Hvitbok om digital infrastruktur KOM(2024) 81
Det indre marked - statusrapport 2024 KOM(2024) 77
EU-strategi om veien til klimanøytralitet innen 2050 KOM(2024) 63
EU-strategi om industriell karbonhåndtering for EU KOM(2024) 62
Håndhevelse av konkurransereglene i legemiddelsektoren (2018-2022) KOM(2024) 36
EU-strategi for å øke startups og innovasjon innen kunstig intelligens KOM(2024) 28
EU-henstilling om en felles europeisk grad innen høyere utdanning Ares(2024)132416
Statusrapport om helseberedskap (2023) KOM(2023) 792
EU-strategi om et felles europeisk mobilitetsdatarom KOM(2023) 751
EU-strategi for el-nett KOM(2023) 757
Innovasjonsfondet: gjennomføringsrapport 2022 KOM(2023) 732
Dublin III-forordningen: forbedre effektiviteten og identifisere god praksis SWD(2023) 390
EU-strategi for kunnskaps- og talentmobilitet KOM(2023) 715
Det europeiske administrasjonsområdet (ComPAct) KOM(2023) 667
EUs klimainnsats: framdriftsrapport 2023 KOM(2023) 653
EUs handlingsplan for vindkraft KOM(2023) 669
EUs energiunion - statusrapport 2023 KOM(2023) 650
Kvalitet på bensin og diesel til veitransport - statusrapport 2021 KOM(2023) 655
EUs politiske initiativ for å fremme investeringer i rene teknologier KOM(2023) 684
EUs håndtering av medisinmangel KOM(2023) 672
Ren energiteknologi: status for utviklingen i 2023 KOM(2023) 652
EU-strategi for bekjempelse av trusler fra droner KOM(2023) 659
Kommisjonens arbeidsprogram for 2024 KOM(2023) 638
Demografisk endring i Europa: en verktøykasse for handling KOM(2023) 577
EU-erklæring om sykling KOM(2023) 566
Digital Decade - statusrapport 2023 KOM(2023) 570
Strategisk fremsynsrapport 2023 for EUs politikkutvikling KOM(2023) 558
EUs 'State of the Union' 2023 State of the Union 2023
SMB-støttepakke KOM(2023) 535
Digital trygdekoordinering KOM(2023) 501
Elektronisk merking av storfe KOM(2023) 498
EU-innbyggerinitiativet mot dyreforsøk i kosmetikksektoren C(2023) 5041
EU-initiativ om Web 4.0 og virtuelle verdener KOM(2023) 442
Innovasjon i Europa: statusrapport 2023 Rapport av 6.7.2023
Strategisk fremsynsrapport 2023 for EUs politikkutvikling KOM(2023) 376
Sysselsetting og sosial utvikling i Europa: statusrapport 2023 Rapport av 6.7.2023
Robust og bærekraftig bruk av EUs naturressurser KOM(2023) 410
Global strategi for forskning og innovasjon: rapport 2023 KOM(2023) 356
EU-strategi for økt økonomisk sikkerhet JOIN(2023) 20
Rammeverk for bærekraftig finansiering KOM(2023) 317
Helhetlig tilnærming til mental helse KOM(2023) 298
Evaluering av den europeiske mediebransjen SWD(2023) 150
Schengen-samarbeidet: statusrapport 2023 KOM(2023) 274
Rammeverk for overvåking av den sirkulære økonomi (revisjon 2023) KOM(2023) 306
Planlagt handlingsplan om økt bruk av varmepumper Ares(2023)3023552
EU-strategi for reform av legemiddellovgivningen og tiltak mot antimikrobiell resistens KOM(2023) 190
Praktiske fremgangsmåter for fusjonskontroll C(2023) 2402
EU-plattform for cybersikkerhetsferdigheter KOM(2023) 207
Visjon for virtuelle verdener (metaverse) Ares(2023)2474961
EUs konkurransepolitikk i 2022 KOM(2023) 184
Forsyning av kritiske råvarer i en grønn og digital overgang KOM(2023) 165
EUs indre marked: status og fremtidsutsikter etter 30 år KOM(2023) 162
EUs langsiktige konkurranseevne (2023) KOM(2023) 168
Flerårige strategisk politikk for integrert europeisk grenseforvaltning KOM(2023) 146
Fremme av e-mobilitet gjennom bygningspolitikk KOM(2023) 76
Grønn klimanøytral industristrategi 2023 KOM(2023) 62
Det indre marked - statusrapport 2023 SWD(2023) 26
Styrking av dialogen mellom arbeidslivets parter i Europa KOM(2023) 40
EU-strategi for mer effektiv retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold KOM(2023) 45
Veien til et sterkere clearingsystem i EU KOM(2022) 696
EU-strategi for biobasert, biologisk nedbrytbar og komposterbar plast KOM(2022) 682
EUs globale helsestrategi KOM(2022) 675
Statusrapport om helseberedskap (2022) KOM(2022) 669
EU-strategi for droner versjon 2.0 KOM(2022) 652
Anbefaling om inkludering av Bulgaria, Romania og Kroatia i Schengenområdet KOM(2022) 636
Bærekraftig utvikling av den europeiske algesektoren KOM(2022) 592
Ren energiteknologi: status for utviklingen i 2022 KOM(2022) 643
Forurenser betaler-prinsippet Ares(2022)7789078
EU-politikk for cyberforsvar JOIN(2022) 49
EUs klimainnsats: fremdriftsrapport 2022 KOM(2022) 514
Handlingsplan for digitalisering av energisektoren KOM(2022) 552
Kommisjonens arbeidsprogram for 2023 KOM(2022) 548
Europeisk samvirkepolitikk for digitale offentlige tjenester KOM(2022) 710
EUs energikrise 2022: handlingsplan for felles tiltak KOM(2022) 553
EUs program for luftfartssikkerhet KOM(2022) 529
Håndheving av EU-retten KOM(2022) 518
Evaluering av EU-regelverket for dyrevelferd SWD(2022) 328
Veien mot en asbestfri fremtid KOM(2022) 488
Fordelingsvirkninger av nasjonale tiltak og reformer KOM(2022) 494
Innovasjon i Europa: statusrapport 2022 Rapport av 22.9.2022
EUs 'State of the Union' 2022 State of the Union 2022
Beskyttelse av kulturarven mot virkningene av klimaendringer Kommisjonsrapport av 7.9.2022
EU-strategi om tilgang til omsorg KOM(2022) 440