Nye EU-vedtak

Faktaark Dato EU-vedtak
Godkjenning av undec-10-enal, terpineol acetate m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 32024R1989
Utpeking av EU-referanselaboratorium for matforbedringsmidler 32024D1941
Harmonisering av 40,5-43,5 GHz-frekvensbåndene for bakkebaserte kommunikasjonstjenester 32024D1983
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringsbestemmelser om liste over antimikrobielle midler 32024R1973
Bruk av humane substanser i humanmedisin 32024R1938
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (13. versjon) 32024D1956
Maskinforordningen 2023: mal for innsamling av informasjon 32024R1922
Gassmarkedsforordningen (2024-revisjon) 32024R1789
Reduksjon av utslipp av metan fra olje-, gass- og kullvirksomhet 32024R1787
Gassmarkedsdirektivet (fjerde) (2024-revisjon) 32024L1788
Industriutslippsdirektivet (revisjon) 32024L1785
KI-forordningen om europeisk regelverk for kunstig intelligens 32024R1689
Plantevernmidler: forlenget godkjenning av amisulbrom, s-abscisinsyre, tienkarbason og valifenalat 32024R1892
Fartsskriverforordningen: krav til opplæring av kontrolloffiserer for analyse og kontroll av fartsskrivere 32024R1886
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om henvisninger til europeiske vurderingsdokumenter 32024D1944
Årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030: endringsbestemmelser om total mengde av kansellerte EU ETS-kvoter 32024D1884
Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for 2025 32024R1883
Kvotehandelsdirektivet (ETS): beregning av kompensasjonskrav for CORSIA 32024R1879
Kvikksølvforordningen 2017: endringsbestemmelser om amalgam og andre produkter med kvikksølv 32024R1849
Forbrukerrettigheter: regler for reparasjon av varer 32024L1799
Offisielle sertifikater for import og transport over landegrensene av visse dyr og varer: endringsbestemmelser 32024R1874
Medisinsk utstyr: forbedret tilgjengelighet av in vitro-diagnostikk 32024R1860
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om tilordningstabellene 32024R1872
Aktsomhetsdirektivet om bedrifters aktsomhet overfor bærekraft og menneskerettigheter 32024L1760
Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring: mal for erklæring om skadehistorikk 32024R1855
Europeisk næringslivsstatistikk: endringer til gjennomføringsbestemmelser om statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter 32024R1840
Godkjenning av rød quebracho-ekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter: rettelse 32024R1839
Krav til miljøvennlig utforming av vifter drevet av elektromotorer 2024 32024R1834
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om tilordningstabellene 32024R1820
Fornyet godkjenning av Lentilactobacillus buchneri DSM 22501 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter 32024R1810
Grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om meldrøyesklerotier og meldrøyetoksiner 32024R1808
Fornyet godkjenning av ammoniumklorid som tilsetningsstoff i fôr til drøvtyggere, katter og hunder 32024R1786
Økodesignforordningen 2024: rammeverk for krav til miljøvennlig utforming av bærekraftige produkter 32024R1781
Grønn klimanøytral industri: nullutslippsteknologier (Net Zero Industry Act) 32024R1735
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket 2024 32024R1679
Energieffektiviseringsdirektivet (2023): retningslinjer for energibruk i offentlig sektor (art. 5, 6 og 7) 32024H1716
Handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om overføring av kvoter til Innovasjonsfondet 32024D1797
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land 32024D1762
Berikingsforordningen og kosttilskuddsdirektivet: jernkaseinater fra melk 32024R1821
Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: endringsbestemmelser 32024R1769
Plantevernmidler: godkjenning av basisstoffet basisstoffet tørket pellet av Onobrychis viciifoli (esparsett) 32024R1768
Fornyet godkjenning av Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter 32024R1757
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringer og rettelser 32024R1756
Godkjenning av eddiksyre, kalsiumacetat og natriumdiacetat som tilsetningsstoff i fôr til fisk 32024R1755
Elmarkedet: reform av utformingen av EUs elmarked (forordning) 32024R1747
Elmarkedet: reform av utformingen av EUs elmarked (direktiv) 32024L1711
DORA-forordningen: utfyllende bestemmelser om retningslinjer for IKT-risikostyring 32024R1774
DORA-forordningen: utfyllende bestemmelser om retningslinjer for tredjeparts IKT-tjenesteleverandører 32024R1773
DORA-forordningen: klassifisering av IKT-relaterte hendelser og cybertrusler 32024R1772
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om konsolidering av en verdipapirforetaksgruppe 32024R1771
Fornyet godkjenning av Levilactobacillus brevis som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter 32024R1750
Plantevernmidler: fornyet godkjenning av det aktive stoffet metkonazol 32024R1749
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om sertifikater og kontrollorganer for import av økologiske produkter fra tredjestater 32024R1748
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for slakt og prydfugler 32024R1743
Produktsikkerhetsforordningen (2023): gjennomføringsbestemmelser om varslingsrutiner for produktsikkerhetsportalen "Safety Gate Portal" 32024R1740
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenning for deltametrin 32024R1734
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôr til avvente smågriser og slaktesvin 32024R1730
Tilsetningsstoffer i fôrvarer: tilbaketrekking av visse stoffer fra markedet 32024R1727
Godkjenning av Duddingtonia flagrans som tilsetningsstoff i fôr til beitedyr til melkeproduksjon 32024R1723
Harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser 32024R1720
Forsikringsdirektivet (Solvens II): forlengelse av USAs midlertidige ekvivalensbeslutning 32024D1763
Minimumskrav til gjenbruk av vann: tekniske spesifikasjoner 32024R1765
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: godkjenningsmaler 32024R1721
Biproduktforordningen: retting av spansk språkversjon 32024R1719
Plantevernmidler: endrete vilkår for godkjenning av metalaksyl-m 32024R1718
Plantevernmidler: tilbakekalling av godkjenning av det aktive stoffet acibenzolar-S-metyl 32024R1696
Hvitvaskingsdirektivet (sjette) 2024 32024R1640
Hvitvaskingsforordningen 2024 32024R1624
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om risikokrav (CRR3) 32024R1623
Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV): endringsbestemmelser om overvåking og risiko 32024L1619
Energieffektiviseringsdirektivet (2023): retningslinjer for energieffektivitetsmål og nasjonale bidrag (art. 4) 32024H1722
Kapitalkravsforordningen (CRR): vilkår for å identifisere grupper av tilknyttede klienter 32024R1728
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger kredittvurderingsbyråer 32024R1706
ESMAs tilsyn med visse administratorer av referanseverdier: endringsbestemmelser 32024R1705
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger transaksjonsregistre (SFTR) 32024R1704
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger verdipapiriseringsregistre 32024R1703
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger transaksjonsregistre (EMIR) 32024R1702
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser 32024R1700
Godkjenning av et preparat av glykosylert 1,25-dihydroksykolekasiferol som tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr 32024R1685
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: retting av latvisk språkversjon 32024R1683
Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker: endringsbestemmelser 32024R1701
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om vurderingsmetoden for overholdelse av markedsrisikokrav 32024R1085
Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester for den fjerde referanseperioden (2025–2029) 32024D1688
Den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring: informasjonsutveksling 32024D1663
Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser 32024R1682
Byggevareforordningen 2011: tilleggsbestemmelser om etablering av ytelsesklasser 32024R1681
Storbritannias uttreden av EU: tilsyn med foretakssammenslutninger 32024D1665
Gjennomføringsbestemmelser til kapitalkravsforordningen og krisehåndteringsdirektivet om tilsynsrapportering og offentliggjøring av minstekravet til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld 32024R1618
Godkjenning av isomaltulosepulver som ny mat 32024R1611
Energieffektiviseringsdirektivet (2023): retningslinjer for til energisparing (art. 8, 9 og 10) 32024H1590
Reduksjonsmål og rapporteringsplikt for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer 2024 32024R1610
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: denatoniumbenzoat, diuron, etoksazol, metomyl og teflubenzuron: retting av språkversjoner 32024R1595
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 30.5.2024 32024R1601
Sosiale bestemmelser innen veitransport: oppdatert liste over overtredelser 32024L0846
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser for sykepleiere mfl. 32024L0782
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser 32024D1467
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser om kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger 32024D1395
Tilsyn med kryptoaktiva: myndighet til å gripe inn 32024R1507
Tilsyn med kryptoaktiva: kriterier for klassifisering 32024R1506
DORA-forordningen: kritisk viktige tredjepartstilbydere av IKT-tjenester, kriterier og gebyrer 32024R1505