EU-rettsakter fra A til Å

Listen under viser vedtatte eller foreslåtte europaparlaments- og rådsrettsakter som er blitt gitt kortnavn (kallenavn). Dersom navnet også er brukt om tidligere versjoner av rettsakten, er disse utstyrt med årstall. Listen viser ikke endringsrettsakter vedtatt av Kommisjonen.
Kortnavn Faktaark EU-forslag EU-vedtak
ACER-forordningen om energiregulatorer EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) (revisjon) KOM(2016) 863 32019R0942
ADQ-forordningen om kvalitetskrav til luftfartsdata ADQ-forordningen om kvalitetskrav til luftfartsdata 32010R0073
Advokatdirektivet Advokatdirektivet 31998L0005
Advokattjenestedirektivet Advokattjenestedirektivet 31977L0249
Aerosoldirektivet om spraybokser Aerosoldirektivet om spraybokser 31975L0324
AFI-direktivet om infrastruktur for alternative drivstoff (2014) AFI-direktivet om infrastruktur for alternative drivstoff (2014) KOM(2013) 18 32014L0094
AI-ansvarsdirektivet AI-ansvarsdirektivet for kunstig intelligens KOM(2022) 496
AIFM-direktivet AIFM-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond KOM(2009) 207 32011L0061
Aksjonærrettighetsdirektivet Aksjonærrettighetsdirektivet: aksjonærers utøvelse av stemmeretten i selskaper som er registrert i et annet land KOM(2005) 685 32007L0036
Aktsomhetsdirektivet Aktsomhetsdirektivet om bedrifters aktsomhet overfor bærekraft og menneskerettigheter KOM(2022) 71 32024L1760
AMMR Asyl- og migrasjonsforordningen (AMMR) KOM(2020) 610
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester AMT-direktivet om audiovisuelle medietjenester KOM(2009) 185 32010L0013
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester (endring) AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: endringsbestemmelser KOM(2016) 287 32018L1808
API-direktivet om forhåndsinformasjon om flypassasjerer (revisjonsforslag 2022) API-direktivet om forhåndsinformasjon om flypassasjerer (revisjonsforslag 2022) KOM(2022) 729
API-direktivet om passasjeropplysninger API-direktivet om transportørers plikt til å oversende passasjeropplysninger 32004L0082
Arbeidsmiljødirektivet Arbeidsmiljødirektivet: tiltak for økt sikkerhet og helse på arbeidsplassen 31989L0391
Arbeidstakerdirektivet Arbeidstakerdirektivet: informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere KOM(1998) 612 32002L0014
Arbeidstidsdirektivet Arbeidstidsdirektivet 32003L0088
Arbeidsutstyrsdirektivet Arbeidsutstyrsdirektivet: arbeidstakeres bruk av utstyr under arbeidet (kodifisering) KOM(2006) 652 32009L0104
Aromaforordningen Aromaforordningen: aromaer til bruk i næringsmidler KOM(2007) 671 32008R1334
Asbestdirektivet Asbestdirektivet KOM(2006) 664 32009L0148
Auksjoneringsforordningen Auksjoneringsforordningen 2010: detaljerte bestemmelser for auksjoner av CO2-kvoter 32010R1031
Avfallsdirektivet Avfallsdirektivet KOM(2003) 731 32006L0012
Avfallsdirektivet (endring) Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om egenskapen HP 14 (økotoksisk) KOM(2017) 23 32017R0997
Avfallseksportforordningen Avfallseksportforordningen 32007R1418
Avfallsforbrenningsdirektivet Avfallsforbrenningsdirektivet 32000L0076
Avfallsrammedirektivet Avfallsrammedirektivet 2008 KOM(2005) 667 32008L0098
Avfallsrammedirektivet (revisjonsforslag 2023) Avfallsrammedirektivet (revisjonsforslag 2023) KOM(2023) 420
Avfallsstatistikkforordningen Avfallsstatistikkforordningen 32002R2150
Avfallstransportforordningen 2024 Avfallstransportforordningen 2024 KOM(2021) 709 32024R1157
Avlivningsdirektivet 1993 om dyrevelferd ved slakting Avlivningsdirektivet 1993 om dyrevelferd ved slakting 31993L0119
Avlivningsforordningen 2009 om dyrevelferd ved slakting Avlivningsforordningen 2009 om dyrevelferd ved slakting KOM(2008) 553 32009R1099
Avløpsdirektivet Avløpsdirektivet (1991) 31991L0271
Batteridirektivet Batteridirektivet 32006L0066
Berikingsforordningen Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler i næringsmidler KOM(2003) 71 32006R1925
Betalingsdirektivet 2000 Betalingsdirektivet 2000 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner 32000L0035
Betalingsdirektivet 2011 Betalingsdirektivet 2011 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner KOM(2009) 126 32011L0007
Betalingsforordningen (2023-forslag) Betalingsforordningen (2023-forslag) om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner KOM(2023) 533
Betalingskontodirektivet Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer KOM(2013) 266 32014L0092
Betalingstjenestedirektivet 2007 (PSD 1) Betalingstjenestedirektivet 2007 (PSD 1) KOM(2005) 603 32007L0064
Betalingstjenestedirektivet 2015 (PSD 2) Betalingstjenestedirektivet 2015 (PSD 2) KOM(2013) 547 32015L2366
Bilbeltedirektivet Bilbeltedirektivet 31991L0671
Biociddirektivet 1998 Biociddirektivet 1998 31998L0008
Biocidforordningen 2012 Biocidforordningen 2012 KOM(2009) 267 32012R0528
Bioteknologidirektivet Bioteknologidirektivet: rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser 31998L0044
Biproduktforordningen 2002 Biproduktforordningen 2002 om produkter som ikke er beregnet for humant konsum 32002R1774
Biproduktforordningen 2009 Biproduktforordningen 2009 om produkter som ikke er beregnet på humant konsum (revisjon) KOM(2008) 345 32009R1069
BNI-forordningen 2003 BNI-forordningen 2003: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser KOM(2002) 558 32003R1287
BNI-forordningen 2017 BNI-forordningen 2019: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (revisjon) KOM(2017) 329 32019R0516
BNP-direktivet BNP-direktivet: harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser 31989L0130
Boliglånsdirektivet Boliglånsdirektivet KOM(2011) 142 32014L0017
Bompengedirektivet 2004 (EETS) Bompengedirektivet 2004 (EETS): elektroniske bompengesystemer i EU KOM(2003) 132 32004L0052
Bompengedirektivet 2019 (EETS) Bompengedirektivet 2019 (EETS) KOM(2017) 280 32019L0520
Bredbåndsdirektivet 2014 Bredbåndsdirektivet 2014 KOM(2013) 147 32014L0061
Bredbåndsforordningen 2024 Bredbåndsforordningen 2024 KOM(2023) 94 32024R1309
Byggeplassdirektivet Byggeplassdirektivet om arbeidsmiljø på byggeplasser 31992L0057
Byggevaredirektivet 1989 Byggevaredirektivet 1989 31989L0106
Byggevareforordningen 2011 Byggevareforordningen 2011 KOM(2008) 311 32011R0305
Bygningsenergidirektivet 2002 Bygningsenergidirektivet 2002 KOM(2001) 226 32002L0091
Bygningsenergidirektivet 2010 Bygningsenergidirektivet 2010 KOM(2008) 780 32010L0031
Bygningsenergidirektivet 2024 Bygningsenergidirektivet 2024 KOM(2021) 802 32024L1275
Børsdirektivet Børsdirektivet 32001L0034
CBAM - carbon border adjustment mechanism EUs karbongrensejusteringsmekanisme (klimatoll) KOM(2021) 564 32023R0956
CBE-direktivet om trafikkbøter CBE-direktivet om trafikkbøter over landegrensene KOM(2014) 476 32015L0413
CEDEOP-yrkesopplæringssenter Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) 31975R0337
CEPOL-politiakademiet EUs politiakademi (CEPOL) 32015R2219
CLP-forordningen om stoffklassifisering, merking og emballering CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer KOM(2007) 355 32008R1272
Cookie-direktivet Cookie-direktivet: forbrukerrettigheter ved elektronisk kommunikasjon KOM(2007) 698 32009L0136
Critical Raw Materials Act Rammeverk for forsyning av kritiske råvarer (CRMA) KOM(2023) 160 32024R1252
Cybersikkerhetsforordningen Cybersikkerhetsforordningen KOM(2017) 477 32019R0881
Databasedirektivet Databasedirektivet: rettslig vern av databaser 31996L0009
Dataforordningen (Data Act) Dataforordningen (Data Act) KOM(2022) 68 32023R2854
Dataforvaltningsforordningen Dataforvaltningsforordningen (DGA) KOM(2020) 767 32022R0868
Dekkmerkeforordningen 2009 Dekkmerkeforordningen 2009 KOM(2008) 779 32009R1222
Dekkmerkeforordningen 2020 Dekkmerkeforordningen 2020 KOM(2018) 296 32020R0740
Deltidsdirektivet Deltidsdirektivet 31997L0081
Deponidirektivet Deponidirektivet 31999L0031
Designdirektivet Designdirektivet: rettslig vern av design KOM(1993) 344 31998L0071
Designdirektivet (revisjonsforslag 2022) Designdirektivet (revisjonsforslag 2022) KOM(2022) 667
Digitaliseringsdirektivet Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser KOM(2018) 239 32019L1151
Digitalmarkedsdirektivet Digitalmarkedsdirektivet: opphavsrett i det digitale indre marked KOM(2016) 593 32019L0790
Digitalt Europa-programmet (2021-2027) EU-programmet for et digitalt Europa (2021-2027) KOM(2018) 434 32021R0694
Digitalytelsesdirektivet Kontraktsregler for levering av digitale ytelser KOM(2015) 634 32019L0770
Drikkevannsdirektivet 1998 Drikkevannsdirektivet 1998 31998L0083
Drikkevannsdirektivet 2020 Drikkevannsdirektivet 2020 KOM(2017) 753 32020L2184
Drivstoffdirektivet (endring) Drivstoffdirektivet (endring): Kvaliteten til bensin og dieselolje - reduksjon av drivhusgasser KOM(2007) 18 32009L0030
Dublin II-forordningen Dublin II-forordningen 32003R0343
Dyreavlsforordningen Dyreavlsforordningen KOM(2014) 5 32016R1012
Dyrehelseforordningen 2016 Dyrehelseforordningen 2016 KOM(2013) 260 32016R0429
Dyretransportforordningen (forslag 2023) Dyretransportforordningen (forslag 2023) KOM(2023) 770
Dyretransportforordningen 2005 Dyretransportforordningen 2005 32005R0001
Dyreverntransportdirektivet 1991 Dyrevern under transport 31991L0628
Dørsalgdirektivet Dørsalgdirektivet 31985L0577
e-handelsdirektivet e-handelsdirektivet om elektronisk handel 32000L0031
e-pengedirektivet e-pengedirektivet KOM(2008) 627 32009L0110
EASA-forordningen 2002 om sivil luftfartssikkerhet EASA-forordningen 2002: felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet KOM(2000) 595 32002R1592
EASA-forordningen 2008 om sivil luftfartssikkerhet EASA-forordningen 2008 om sivil luftfartssikkerhet KOM(2005) 579 32008R0216
EASA-forordningen 2018 om sivil luftfartssikkerhet EASA-forordningen 2018: sikkerhetsregler for europeisk luftfart (inkludert droner) og opprettelse av EUs flysikkerhetsbyrå KOM(2015) 613 32018R1139
EASO - støttekontoret for asylsaker Det europeiske støttekontor for asylsaker (EASO) 32010R0439
EDA - forsvarsbyrået Det europeiske forsvarsbyrået (EDA) 32004E0551
eIDAS-forordningen transaksjoner basert på eID eIDAS-forordningen om elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur KOM(2012) 238 32014R0910
EIT-forordningen Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) (revisjon) KOM(2019) 331 32021R0819
Ekomdirektivet 2002 om elektronisk kommunikasjon Ekomdirektivet 2002 for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester KOM(2000) 393 32002L0021
Ekomdirektivet 2018 om elektronisk kommunikasjon Ekomdirektivet 2018: europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon) KOM(2016) 590 32018L1972
Elektrisitetsdirektivet 1996 (første) Elektrisitetsdirektivet 1996 (første): felles regler for det indre marked for elektrisk kraft (til 30.6.2004) 31996L0092
Elektrisitetsdirektivet 2003 (andre) Elektrisitetsdirektivet 2003 (andre): felles regler for det indre marked for elektrisk kraft 32003L0054
Elektrisitetsdirektivet 2009 (tredje) Elektrisitetsdirektivet 2009 (tredje) KOM(2007) 528 32009L0072
Elektrisitetsdirektivet 2019 Elektrisitetsdirektivet 2019 (revisjon) KOM(2016) 864 32019L0944
Elektrisitetsforordningen 2019 Elektrisitetsforordningen 2019 (revisjon) KOM(2016) 861 32019R0943
Elektrisitettransittdirektivet Elektrisitettransittdirektivet 31990L0547
Elektronisk signaturdirektivet Elektronisk signaturdirektivet: fellesskapsramme for elektroniske signaturer KOM (1998) 297 31999L0093
ELTIF-forodningen om langsiktige investeringsfond ELTIF-forordningen om langsiktige investeringsfond KOM(2013) 462 32015R0760
ELV-direktivet 2000 om kasserte kjøretøy ELV-direktivet 2000 om kasserte kjøretøy 32000L0053
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy (planlagt revisjon) ELV-direktivet om kasserte kjøretøy (revisjonsforslag 2023) KOM(2023) 451
Emballasjedirektivet 1994 Emballasjedirektivet 1994 31994L0062
Emballasjeforordningen (forslag 2022) Emballasjeforordningen (forslag 2022) KOM(2022) 677
Emballasjeforordningen 2004 Emballasjeforordningen 2004 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler 32004R1935
EMIR 2.2 Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer om sentrale motparter (EMIR 2.2) KOM(2017) 331 32019R2099
EMIR I-forordningen om OTC-derivater og sentrale motparter EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre KOM(2010) 484 32012R0648
EMIR II-forordningen om OTC-derivater og sentrale motparter (endring) EMIR II-forordningen: endringsbestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet KOM(2017) 208 32019R0834
Energieffektiviseringsdirektivet 2012 Energieffektiviseringsdirektivet 2012 KOM(2011) 370 32012L0027
Energieffektiviseringsdirektivet 2018 (endring) Energieffektiviseringsdirektivet 2018: endringsbestemmelser KOM(2016) 761 32018L2002
Energieffektiviseringsdirektivet 2023 Energieffektiviseringsdirektivet (2023) KOM(2021) 558 32023L1791
Energimerkedirektivet 1992 Energimerkedirektivet 1992: merking av husholdningsapparaters energi- og ressursforbruk 31992L0075
Energimerkedirektivet 2010 Energimerkedirektivet 2010 KOM(2008) 778 32010L0030
Energimerkeforordningen 2015 Energimerkeforordningen 2015 KOM(2015) 341 32017R1369
Energitjenestedirektivet Energitjenestedirektivet KOM(2003) 739 32006L0032
Enkeltpersonselskapsdirektivet (revisjonsforslag 2014) (12. selskapsdirektiv) Enkeltpersonselskapsdirektivet (revisjonsforslag 2014) (12. selskapsdirektiv) KOM(2014) 212
Enkeltpersonselskapsdirektivet 2009 (12. selskapsdirektiv) Enkeltpersonselskapsdirektivet 2009 (12. selskapsdirektiv) KOM(2008) 344 32009L0102
Erasmus+ (2014-2020) EU-programmet Erasmus+ (2014-2020) KOM(2011) 788 32013R1288
Erasmus+ (2021-2027) Erasmus+ (2021-2027): EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett KOM(2018) 367 32021R0817
ESF+ Det europeiske sosialfond Pluss Det europeiske sosialfond pluss (ESF+) (2021-2027) KOM(2018) 382 32021R1057
EU-LISA-forordningen 2011 om IT-systemer på justisområdet EU-LISA-forordningen om forvaltningsbyrået for IT-systemene for Schengen- og visuminformasjonssystemene og Eurdac KOM(2010) 93 32011R1077
EU-LISA-forordningen 2018 om IT-systemer på justisområdet EU-LISA-forordningen 2018 om det europeiske byrå for operasjonell forvaltning av store IT-systemer innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet (revisjon) KOM(2017) 352 32018R1726
Eurdac II-forordningen 2013 Eurdac II-forordningen 2013 om EUs fingeravtrykksdatabase 32013R0603
Eurodac I-forordningen 2000 Eurodac I-forordningen 2000 om EUs fingeravtrykksdatabase 32000R2725
Eurodac III-forordningen (2024) Eurodac III-forordningen (2024) om EUs fingeravtrykksdatabase KOM(2020) 614, KOM(2016) 272 32024R1358
Euroforordningen 2009 Euroforordningen 2009: betalinger over landegrensene KOM(2008) 640 32009R0924
Euroforordningen 2021 Euroforordningen 2021: betalinger over landegrensene KOM(2020) 323 32021R1230
Eurojust Det europeiske organ for styrking av det strafferettslige samarbeidet (Eurojust) 32002D0187
Europass Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner KOM(2016) 625 32018D0646
Europeisk solidaritetskorps (2021-2027) Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027) KOM(2018) 440 32021R0888
Europol Den europeiske politienhet (Europol) 32009D0371
Eurovignettdirektivet Eurovignettdirektivet: veiavgifter på tunge lastebiler 31999L0062
Eurovignettdirektivet (endringer 2006) Eurovignettdirektivet (endringer 2006): avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur KOM(2003) 448 32006L0038
Eurovignettdirektivet (endringer 2011) Eurovignettdirektivet (endringer 2011): avgifter på tunge godskjøretøyer KOM(2008) 436 32011L0076
Eurovignettdirektivet (endringer 2022) Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser 2022 KOM(2017) 275 32022L0362
Eurovignettdirektivet (endringsforslag 2017) Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsforslag 2017 om bestemmelser om kjøretøysavgifter KOM(2017) 276
Farlig godsdirektivet Farlig godsdirektivet: innlands transport av farlig gods på vei, jernbane og vannvei (2008) KOM(2006) 852 32008L0068
Fartsskriverfororodningen Fartsskriverforordningen KOM(2011) 451 32014R0165
FFD-forordningen om fri flyt av ikke-personlige data FFD-forordningen om fri flyt av ikke-personlige data KOM(2017) 495 32018R1807
Filialdirektivet (11. selskapsdirektiv) Filialdirektivet (11. selskapsdirektiv) 31989L0666
Fisjonsdirektivet (6. selskapsdirektiv) Fisjonsdirektivet (6. selskapsdirektiv) om fisjon av selskaper av ASA-typen 31982L0891
Fiskehelsedirektivet Fiskehelsedirektivet KOM(2005) 362 32006L0088
Fjernsalgsdirektivet Fjernsalgsdirektivet 31997L0007
Fjernsynsdirektivet Fjernsynsdirektivet: utøvelse av fjernsynsvirksomhet 31989L0552
Fjernsynsdirektivet (endring) Fjernsynsdirektivet: endringsbestemmelser 31997L0036
Flomdirektivet Flomdirektivet: vurdering og forvaltning av flommer KOM(2006) 15 32007L0060
Fluorgassforordningen 2006 Fluorgassforordningen 2006: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser KOM(2003) 492 32006R0842
Fluorgassforordningen 2012 Fluorgassforordningen 2012 KOM(2012) 643 32014R0517
Fluorgassforordningen 2024 Fluorgassforordningen 2024 KOM(2022) 150 32024R0573
Flygelederdirektivet 2006 Flygelederdirektivet 2006 om sertifisering av flygeledere 32006L0023
Flygelederforordningen 2015 Flygelederforordningen 2015 om tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flygelederes lisenser og sertifikater 32015R0340
Flypassasjererforordningen (revisjonsforslag 2013) Flypassasjererforordningen (revisjonsforslag 2013) KOM(2013) 130
Flypassasjerforordningen 2004 Flypassasjerforordningen 2004 KOM(2001) 784 32004R0261
Folkefinansieringsforordningen Folkefinansieringsforordningen (crowdfunding) KOM(2018) 113 32020R1503
Forbrukerkjøpsdirektivet 1999 Forbrukerkjøpsdirektivet 1999 KOM(1995) 520 31999L0044
Forbrukerkjøpsdirektivet 2019 Forbrukerkjøpsdirektivet 2019 KOM(2015) 635, KOM(2017) 637 32019L0771
Forbrukerkredittdirektivet 2008 Forbrukerkredittdirektivet 2008 KOM(2002) 443 32008L0048
Forbrukerkredittdirektivet 2023 Forbrukerkredittdirektivet 2023 KOM(2021) 347 32023L2225
Forbrukerrettighetsdirektivet 2011 Forbrukerrettighetsdirektivet 2011 KOM(2008) 614 32011L0083
Forbrukersamarbeidsforordningen 2004 Forbrukersamarbeidsforordningen 2004 om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene KOM(2003) 443 32004R2006
Forbrukersamarbeidsforordningen 2017 Forbrukersamarbeidsforordningen 2017 om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene (revisjon) KOM(2016) 283 32017R2394
Forbudsdirektivet på forbrukerområdet Forbudsdirektivet: søksmål med påstand om forbud på området forbrukervern KOM(2003) 241 32009L0022
Fôrhygieneforordningen Fôrhygieneforordningen 32005R0183
Fornybardirektivet 2009 om økt bruk av fornybar energi Fornybardirektivet 2009 om økt bruk av fornybar energi KOM(2008) 19 32009L0028
Fornybardirektivet 2018 om økt bruk av fornybar energi (RED II) Fornybardirektivet 2018 om økt bruk av fornybar energi (RED II) KOM(2016) 767 32018L2001
Forretningshemmelighetsdirektivet Forretningshemmelighetsdirektivet KOM(2013) 813 32016L0943
Forsikringsdirektivet (Solvens II) Forsikringsdirektivet (Solvens II) KOM(2007) 361 32009L0138
Forsikringsdistribusjonsdirektivet 2016 (IDD) Forsikringsdistribusjonsdirektivet 2016 (IDD) KOM(2012) 360 32016L0097
Forsikringsformidlingsdirektivet 2002 Forsikringsformidlingsdirektivet 2002 32002L0092
Forsvarsanskaffelsesdirektivet Forsvarsanskaffelsesdirektivet KOM(2007) 766 32009L0081
Forsyningssikkerhetsdirektivet for elektrisitet Forsyningssikkerhetsdirektivet for elektrisitet KOM(2003) 740 32005L0089
Forsyningsvirksomhetdirektivet 2004 Forsyningsvirksomhetdirektivet 2004 om offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester 32004L0017
Forsyningsvirksomhetdirektivet 2014 Forsyningsvirksomhetdirektivet 2014 for vann, energi, transport og post KOM(2011) 895 32014L0025
Forsøksdyrdirektivet Forsøksdyrdirektivet: beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål KOM(2008) 543 32010L0063
Frekvensvedtaket Frekvensvedtaket: frekvenspolitisk regelsett KOM(2000) 407 32002D0676
Fritidsbåtdirektivet 1994 Fritidsbåtdirektivet 1994 31994L0025
Fritidsbåtdirektivet 2013 Fritidsbåtdirektivet 2013 KOM(2011) 456 32013L0053
Frokostdirektivene Frokostdirektivene: endringsbestemmelser om merking, sammensetning og metoder for analyse av visse næringsmidler KOM(2023) 201 32024L1438
Frontex-forordningen Frontex-forordningen om europeiske grense- og kystvakt og informasjonssystemet for grenseovervåking (Eurosur) KOM(2018) 631 32019R1896
Fusjonsdirektivet 2005 (10. selskapsdirektiv) Fusjonsdirektivet 2005 (10. selskapsdirektiv) om sammenslutning av selskaper over landegrensene 32005L0056
Fusjonsdirektivet 2011 (3. selskapsdirektiv) Fusjonsdirektivet 2011 (3. selskapsdirektiv) om fusjon mellom selskaper av ASA-typen KOM(2008) 26 32011L0035
Fusjonsforordningen 2004 Fusjonsforordningen 2004 32004R0139
Fyrverkeridirektivet Fyrverkeridirektivet KOM(2011) 764 32013L0029
Følgerettsdirektivet Følgerettsdirektivet: avgift på omsetning av billedkunst 32001L0084
Førerkortdirektivet (revisjonsforslag 2023) Førerkortdirektivet (revisjonsforslag 2023) KOM(2023) 127
Førerkortdirektivet 1991 Førerkortdirektivet 1991 31991L0439
Førerkortdirektivet 2006 Førerkortdirektivet 2006 KOM(2003) 621 32006L0126
Gassapparatdirektivet Gassapparatdirektivet KOM(2007) 633 32009L0142
Gassmarkedsdirektivet (andre) 2003 Gassmarkedsdirektivet (andre) 2003: felles regler for det indre marked for gass KOM(2001) 125 32003L0055
Gassmarkedsdirektivet (tredje) 2009 Gassmarkedsdirektivet (tredje) 2009: felles regler for det indre gassmarked KOM(2007) 529 32009L0073
Gassmarkedsdirektivet (tredje) 2009 (endringer 2019) Gassmarkedsdirektivet (tredje) 2009: endringsbestemmelser 2019 KOM(2017) 660 32019L0692
Gassmarkedsforordningen (2024-revisjon) Gassmarkedsforordningen (2024-revisjon) KOM(2021) 804 32024R1789
Geoblokkeringsforordningen Geoblokkeringsforordningen mot geografisk blokkering ved e-handel KOM(2016) 289 32018R0302
Gjødselforordningen 2003 Gjødselforordningen 2003 32003R2003
Gjødselforordningen 2019 Gjødselforordningen 2019 KOM(2016) 157 32019R1009
Glutenforordningen Glutenforordningen: Informasjon til forbrukerne om fravær eller redusert tilstedeværelse av gluten i mat 32014R0828
Grenseforordningen 2016 Grenseforordningen (2016): Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene KOM(2015) 8 32016R0399
Grensekontrollforordningen Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll KOM(2016) 882 32018R1861
Grunnvannsdirektivet Grunnvannsdirektivet KOM(2003) 350 32006L0118
Gruppesøksmålsdirektivet Gruppesøksmålsdirektivet om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser KOM(2018) 184 32020L1828
Gruppeunntaksforordningen om statsstøtte (2008) Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte 32008R0800
Gruppeunntaksforordningen om statsstøtte (2014) Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014) 32014R0651
Grønnvaskingsdirektivet Grønnvaskingsdirektivet: miljøpåstander KOM(2023) 166
GSM-direktivet GSM-direktivet: frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem - endringsbestemmelser KOM(2008) 762 32009L0114
Handelsagentdirektivet Handelsagentdirektivet 31986L0653
Handelspraksisdirektivet Handelspraksisdirektivet om urimelig handelspraksis overfor forbrukere 32005L0029
Havneforordningen Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner KOM(2013) 296 32017R0352
Havnestatskontrolldirektivet Havnestatskontrolldirektivet KOM(2005) 588 32009L0016
Havstrategidirektivet Havstrategidirektivet KOM(2005) 505 32008L0056
Heisedirektivet Heisedirektivet 31995L0016
Hitteverksdirektivet Hitteverksdirektivet: bruk av verk uten kjent opphav KOM(2011) 289 32012L0028
Honningdirektivet Honningdirektivet 32001L0110
Hvitvaskingsdirektivet (femte) 2018 Hvitvaskingsdirektivet (femte) 2018 KOM(2016) 450 32018L0843
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015 Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015 KOM(2013) 45 32015L0849
Hvitvaskingsdirektivet (sjette) 2024 Hvitvaskingsdirektivet (sjette) 2024 KOM(2021) 423 32024R1640
Hvitvaskingsdirektivet 2005 (tredje) Hvitvaskingsdirektivet 2005 (tredje) om tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme KOM(2004) 448 32005L0060
Hvitvaskingsforordningen 2024 Hvitvaskingsforordningen 2024 KOM(2021) 420 32024R1624
Håndhevelsesdirektivet 1989 om klagebehandling ved offentlige innkjøp Håndhevelsesdirektivet 1989 om klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp 31989L0665
Håndhevelsesdirektivet 2007 (endringer) om klagebehandling ved offentlige innkjøp Håndhevelsesdirektivet 2007 (endring): forbedring av klageprosedyrerne for offentlige anskaffelser KOM(2006) 195 32007L0066
Håndhevingsdirektivet om utsending av arbeidstakere Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser KOM(2012) 131 32014L0067
ICS-direktivet om investorerstatninger ICS-direktivet om investorerstatninger KOM(2010) 371
IFRS-forordningen IFRS-forordningen: bruk av internasjonale regnskapsstandarder KOM(2001) 80 32002R1606
Ikke-diskrimineringsdirektivet Ikke-diskrimineringsdirektivet KOM(1999) 565 32000L0078
ILO-forordningen om spesialutsendinger på migrasjonsområdet ILO-forordningen om nettverk for spesialutsendinger på migrasjonsområdet KOM(2018) 303 32019R1240
ILUC-direktivet om biobrensel og miljøhensyn ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel KOM(2012) 595 32015L1513
IMS-forordningen om sikkerhetsstyringssystem for skip IMS-forordningen om sikkerhetsstyringssystem for skip KOM(2003) 767 32006R0336
IMSOC-forordningen om IT-system for kontroller på matområdet IMSOC-forordningen om informasjonsstyringssystemet for kontrollvirksomhet på matområdet D063118/01 32019R1715
Industriutslippsdirektivet (IED) Industriutslippsdirektivet (IED) KOM(2007) 844 32010L0075
Informasjonsforordningen om alternative investeringsfond Informasjonsforordningen om forvaltning av alternative investeringsfond: utfyllende bestemmelser om informasjon til EMSA 32015R0514
Infrastrukturforordningen for energiområdet Infrastrukturforordningen for energiområdet KOM(2011) 658 32013R0347
Innkjøpsdirektivet 2004 Innkjøpsdirektivet 2004 32004L0018
Innkjøpsdirektivet 2014 Innkjøpsdirektivet 2014 KOM(2011) 896 32014L0024
Innsatsfordelingsbeslutningen Innsatsfordelingsbeslutningen: medlemsstatenes innsats for å redusere klimagassutslippene KOM(2008) 17 32009D0406
Innsatsfordelingsforordningen for klimagassutslipp 2021-2030 Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030 KOM(2016) 482 32018R0842
Innskuddsgarantidirektivet (endring 2009) Innskuddsgarantidirektivet (endring 2009) KOM(2008) 661 32009L0014
Innskuddsgarantidirektivet 1994 Innskuddsgarantidirektivet 1994 31994L0019
Innskuddsgarantidirektivet 2014 Innskuddsgarantidirektivet 2014 om garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner KOM(2010) 368 32014L0049
Innsynsdirektivet Innsynsdirektivet 32006L0111
Insolvensdirektivet Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens KOM(2006) 657 32008L0094
Inspiredirektivet om geodata Inspiredirektivet om europeisk infrastruktur for geodata KOM(2004) 516 32007L0002
Interoperabilitetsdirektivet om samtrafikk på jernbanenettet Interoperabilitetsdirektivet: samtrafikkevnen på jernbanenettet KOM(2006) 783 32008L0057
Interreg 2021-2027 Interreg 2021-2027: europeisk regionalt samarbeid over landegrensene KOM(2018) 374
IPPC-direktivet om forebygging og bekjempelse av forurensing IPPC-direktivet: integrert forebygging og bekjempelse av forurensing KOM(2006) 543 32008L0001
ITS-direktivet om intelligente vegtransportsystemer ITS-direktivet om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport KOM(2008) 887 32010L0040
Jernbanepassasjerforordningen 2007 Jernbanepassasjerforordningen 2007 om passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport KOM(2004) 143 32007R1371
Jernbanepassasjerforordningen 2021 Jernbanepassasjerforordningen 2021 KOM(2017) 548 32021R0782
Jernbanesikkerhetsdirektivet 2004 Jernbanesikkerhetsdirektivet 2004 32004L0049
Jernbanesikkerhetsdirektivet 2008 (endringer) Jernbanesikkerhetsdirektivet 2008 (endringer) KOM(2006) 784 32008L0110
Jernbanesikkerhetsdirektivet 2016 Jernbanesikkerhetsdirektivet 2016 KOM(2013) 31 32016L0798
Kabotasjeforordningen Kabotasjeforordningen: tjenesteyting innen sjøtransport 31992R3577
Kaffeekstraktdirektivet Kaffeekstraktdirektivet 31999L0004
Kalvedirektivet Kalvedirektivet: om beskyttelse av kalver KOM(2006) 258 32008L0119
Kapitalbevegelsesdirektivet Kapitalbevegelsesdirektivet 31988L0361
Kapitaldirektivet (2. selskapsdirektiv) Kapitaldirektivet (2. selskapsdirektiv) om kapitalforhold i selskaper av ASA-typen 31977L0091
Kapitalkravsdirektivet 2006 (CRD I) Kapitalkravsdirektivet 2006 (CRD I) om krav til verdipapirforetaks og kredittinstitutters kapitaldekningsgrad KOM(2004) 486 32006L0049
Kapitalkravsdirektivet 2006 (endringer) (CRD II) Kapitalkravsdirektivet 2006 (endringer) (CRD II) endringsbestemmelser til kapitalkravregelverket for å øke finansstabiliteten KOM(2008) 602 32009L0111
Kapitalkravsdirektivet 2006 (endringer) (CRD III) Kapitalkravsdirektivet 2006 (endringer - CRD III) om endringer til direktivene om kapitalkrav og etablering og drift av kredittinstitusjon, inkludert tilsyn med avlønningspolitik KOM(2009) 362 32010L0076
Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV) Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV) KOM(2011) 453 32013L0036
Kapitalkravsdirektivet 2013 (endring) (CRD V) Kapitalkravsdirektivet 2013 (endringer - CRD V) KOM(2016) 854 32019L0878
Kapitalkravsforordningen (CRR) Kapitalkravsforordningen (CRR) KOM(2011) 452 32013R0575
Karbonlagringsdirektivet Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2) KOM(2008) 18 32009L0031
KI-forordningen for kunstig intelligens KI-forordningen om europeisk regelverk for kunstig intelligens KOM(2021) 206 32024R1689
Kjeledirektivet Kjeledirektivet: krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som drives med flytende eller gassformig brensel 31992L0042
Kjæledyrforordningen 2003 Kjæledyrforordningen 2003 om forflytning av kjæledyr 32003R0998
Kjæledyrforordningen 2013 Kjæledyrforordningen 2013 om forflytning av kjæledyr (revisjon) KOM(2012) 89 32013R0576
Kollektivtransportforordningen Kollektivtransportforordningen om konkurranseutsetting av transport på vei og bane KOM(2005) 319 32007R1370
Kommunikasjonsverndirektivet 2002 Kommunikasjonsverndirektivet 2002 KOM(2000) 385 32002L0058
Kommunikasjonsvernforordningen (revisjonsforslag 2017) Kommunikasjonsvernforordningen (revisjonsforslag 2017) KOM(2017) 10
Konglomeratdirektivet Konglomeratdirektivet: tilsyn med finansielle konglomerater 32002L0087
Konsernregnskapsdirektivet (7. selskapsdirektiv) Konsernregnskapsdirektivet (7. selskapsdirektiv) 31983L0349
Konsesjonskontraktsdirektivet Konsesjonskontraktsdirektivet KOM(2011) 897 32014L0023
Kontrollforordningen 2004 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse Kontrollforordningen 2004 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse KOM(2003) 52 32004R0882
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse KOM(2013) 265 32017R0625
Kosmetikkdirektivet 1976 Kosmetikkdirektivet 1976 31976L0768
Kosmetikkforordningen 2009 Kosmetikkforordningen 2009 KOM(2008) 49 32009R1223
Kostnadsoptimalitetsforordningen om bygningers energiytelse Kostnadsoptimalitetsforordningen om bygningers energiytelse 32012R0244
Kosttilskuddsdirektivet Kosttilskuddsdirektivet 32002L0046
Kraftvarmedirektivet (CPH) Kraftvarmedirektivet (CPH): fremme av kraftvarme basert på etterspørsel etter nyttevarme på det indre energimarked 32004L0008
Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA) Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA) KOM(2008) 704 32009R1060
Kreftdirektivet (2020) Kreftdirektivet (2020) om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser KOM(2020) 571 32022L0431
Kreftdirektivet 2004 om vern av arbeidstakere Kreftdirektivet 2004 om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener 32004L0037
Krisehåndteringsdirektivet 2017 (endring - BRRD) Krisehåndteringsdirektivet 2017 (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter KOM(2016) 853 32017L2399
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak KOM(2012) 280 32014L0059
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD2) Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet KOM(2016) 852 32019L0879
Kvikksølvforordningen 2008 Kvikksølvforordningen 2008: forbud mot eksport av kvikksølv og krav til lagring av overskuddskvikksølv KOM(2006) 636 32008R1102
Kvikksølvforordningen 2017 Kvikksølvforordningen 2017 KOM(2016) 39 32017R0852
Kvotehandelsdirektivet (ETS) om CO2-handel Kvotehandelsdirektivet (ETS): handel med CO2-kvoter KOM(2001) 581 32003L0087
Kvotehandelsdirektivet (ETS) om CO2-handel (endring 2004) Kvotehandelsdirektivet (ETS): endringsbestemmelser 2004 om handel med utslippskvoter for klimagasser 32004L0101
Kvotehandelsdirektivet (ETS) om CO2-handel (endring 2009) Kvotehandelsdirektivet (ETS) endringsbestemmelser 2009 om utvidelse av EUs kvotehandelsystem for klimagasser KOM(2008) 16 32009L0029
Kvotehandelsdirektivet (ETS) om CO2-handel (endring 2017) Kvotehandelsdirektivet (ETS): endringsbestemmelser 2017 for luftfart KOM(2017) 54 32017R2392
Lavspenningsdirektivet 2006 Lavspenningsdirektivet 2006 32006L0095
Lavspenningsdirektivet 2014 Lavspenningsdirektivet 2014 (revisjon) KOM(2011) 773 32014L0035
Legemiddeldirektivet 2001 Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker 32001L0083
Legemiddelovervåkingsforordningen Legemiddelovervåkingsforordningen KOM(2008) 664 32010R1235
Leketøysdirektivet Leketøysdirektivet: sikkerhetskrav til leketøy KOM(2008) 9 32009L0048
Leketøysdirektivet (planlagt revisjon) Leketøysdirektivet (revisjonsforslag 2023) KOM(2023) 462
Leketøysdirektivet 2017 (endring) Leketøysdirektivet 2017: endringsbestemmelser om bly KOM(2016) 560 32017L0738
Leveringspliktdirektivet (USO-direktivet) Leveringspliktdirektivet (USO-direktivet): universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon KOM(2000) 392 32002L0022
LIFE-rogrammet 2021-2027 LIFE-programmet for miljø- og klimatiltak (2021-2027) KOM(2018) 385 32021R0783
Likelønnsdirektivet Likelønnsdirektivet om likelønn mellom kvinner og menn: åpenhet og håndhevelse KOM(2021) 93 32023L0970
Likestillingsdirektivet Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med tilsetting og arbeidsvilkår KOM(2004) 279 32006L0054
Livsforsikringsdirektivet (andre) 1990 Andre livsforsikringsdirektiv (1990) 31990L0619
Livsforsikringsdirektivet (tredje) 1992 Tredje livsforsikringsdirektiv (1992) 31992L0096
Livsforsikringsdirektivet 2002 Livsforsikringsdirektivet 2002 32002L0083
Lokførerdirektivet Lokførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere KOM(2004) 142 32007L0059
Felleseuropeisk område for transportdata
Luftfartskvotedirektivet Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser KOM(2006) 818 32008L0101
Luftfartstjenesteforordningen Luftfartstjenesteforordningen: yting av flysikringstjenester i Det felles europeiske luftrom KOM(2001) 564 32004R0550
Luftkvalitetsdirektivet (2008) Luftkvalitetsdirektivet (2008) KOM(2005) 447 32008L0050
Luftromsforordningen Luftromsforordningen: om organisering og bruk av Det felles europeiske luftrom KOM(2001) 564 32004R0551
LULUCF-forordningen: Inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk LULUCF-forordningen: inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030 KOM(2016) 479 32018R0841
Malingsdirektivet Malingsdirektivet: Utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske løsemidler i maling og lakk 32004L0042
Markedsmisbruksdirektivet 2003 om innsidehandel Markedsmisbruksdirektivet 2003 om innsidehandel KOM(2001) 281 32003L0006
Markedsmisbruksforordningen 2014 om innsidehandel Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel (2014) KOM(2011) 651 32014R0596
Marrakechdirektivet om opphavsrett for blinde og svaksynte Marrakechdirektivet om tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte KOM(2016) 596 32017L1564
Maskindirektivet 2006 Maskindirektivet 2006 32006L0042
Masseoppsigelsesdirektivet Masseoppsigelsesdirektivet 31998L0059
Matinformasjonsforordningen Matinformasjonsforordningen om merking av næringsmidler KOM(2008) 40 32011R1169
Matinformasjonsforordningen (planlagt revisjon) Matinformasjonsforordningen (planlagt revisjon)
Matlovsforordningen Matlovsforordningen, inkludert opprettelsen av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) KOM(2000) 716 32002R0178
MC-forordningen MC-forordningen: typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler KOM(2010) 542 32013R0168
Media Freedom Act Sikring av mediefrihet og -pluralisme i det indre marked (European Media Freedom Act) KOM(2022) 457 32024R1083
Medisinsk utstyrsdirektivet 1993 Medisinsk utstyrsdirektivet 1993 31993L0042
Medisinsk utstyrsforordningen 2017 Medisinsk utstyrsforordningen 2017 KOM(2012) 542 32017R0745
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr KOM(2008) 124 32009R0767
Merkeforordningen for storfe Merkeforordningen for storfe: identifikasjon, registrering og merking av storfe og storfekjøtt 32000R1760
Metallskrapforordningen Metallskrapforordningen KOM(2010) 576 32011R0333
Mikroregnskapsdirektivet Mikroregnskapsdirektivet: årsregnskap for de minste bedriftene KOM(2009) 83 32012L0006
Miljøansvarsdirektivet Miljøansvarsdirektivet KOM(2002) 17 32004L0035
Miljøinformasjonsdirektivet Miljøinformasjonsdirektivet KOM(2000) 402 32003L0004
Miljøkriminalitetsdirektivet 2008 Miljøkriminalitetsdirektivet 2008: strafferettslig vern av miljøet KOM(2007) 51 32008L0099
Miljøkriminalitetsdirektivet 2024 Miljøkriminalitetsdirektivet 2024: strafferettslig vern av miljøet KOM(2021) 851 32024L1203
Miljømerkeforordningen 2000 Miljømerkeforordningen 2000 32000R1980
Miljømerkeforordningen 2010 Miljømerkeforordningen 2010 KOM(2008) 401 32010R0066
Miljørapporteringsdirektivet Miljørapporteringsdirektivet 31991L0692
Miljøvirkningsdirektivet 1985 Miljøvirkningsdirektivet 1985 31985L0337
Miljøvirkningsdirektivet 2011 Miljøvirkningsdirektivet 2011 KOM(2011) 189 32011L0092
Mineralavfallsdirektivet Mineralavfallsdirektivet: håndtering av avfall fra utvinningsindustrien KOM(2003) 319 32006L0021
Moderniseringsdirektivet om forbrukervern Moderniseringsdirektivet om forbrukervern KOM(2018) 185 32019L2161
Motorvognforsikringsdirektivet Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring for kjøretøyer KOM(2008) 98 32009L0103
Munn- og klovsykedirektivet Munn- og klovsykedirektivet: tiltak for bekjempelse av munn- og klovvsyke 32003L0085
Måleinstrumentdirektivet 2004 Måleinstrumentdirektivet 2004 32004L0022
Måleinstrumentdirektivet 2014 Måleinstrumentdirektivet 2014 (revisjon) KOM(2011) 769 32014L0032
Net Zero Industry Act Grønn klimanøytral industri: nullutslippsteknologier (Net Zero Industry Act) KOM(2023) 161 32024R1735
Nett- og videresendingsdirektivet Nett- og videresendingsdirektivet: opphavsrett for overføringer og videresendinger av radio og tv-programmer KOM(2016) 594 32019L0789
Nettilgjengelighetsdirektivet Nettilgjengelighetsdirektivet KOM(2012) 721 32016L2102
NIS 2-direktivet om digital sikkerhet Felles sikkerhetsnivå for digital sikkerhet (NIS 2) KOM(2020) 823 32022L2555
NIS-direktivet om IT-sikkerhet NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet KOM(2013) 48 32016L1148
Nitratdirektivet Nitratdirektivet: beskyttelse mot vannforurensning fra nitrat i landbruk 31991L0676
Ny mat-forordningen 1997 Ny mat-forordningen 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser 31997R0258
Ny-mat-forordningen 2015 Ny mat-forordningen 2015 KOM(2013) 894 32015R2283
Næringsmiddelhygieneforordningen Næringsmiddelhygieneforordningen KOM(2000) 438 32004R0852
Næringsmiddelimitasjonsdirektivet Næringsmiddelimitasjonsdirektivet: farlige produkter som kan forveksles med matvarer 31987L0357
Offshoredirektivet Offshoredirektivet om sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet KOM(2011) 688 32013L0030
Oljedirektivet Oljedirektivet: vilkår for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner 31994L0022
OMF-direktivet om obligasjoner med fortrinnsrett OMF-direktivet om utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett KOM(2018) 94 32019L2162
Omnibus I-direktivet 2010 om europeiske finanstilsyn Omnibus I-direktivet 2010 om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester KOM(2009) 576 32010L0078
Omnibus II-direktivet 2014 om forsikrings- og verdipapirtilsyn Omnibus II-direktivet 2014 om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet KOM(2011) 8 32014L0051
Oppgjørsdirektivet Oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir 31998L0026
Opphavsrettsdirektivet Opphavsrettsdirektivet (infosoc) 32001L0029
Opplysningsdirektivet om arbeidsvilkår Opplysningsdirektivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår KOM(2017) 797 32019L1152
Organdirektivet Organdirektivet: kvalitets- og sikkerhetsstandarder for menneskelige organer til transplantasjon KOM(2008) 818 32010L0053
Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv) Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv) KOM(2002) 534 32004L0025
Ozonforordningen 2000 Ozonforordningen 2000 om stoffer som bryter ned ozonlaget KOM(1998) 398 32000R2037
Ozonforordningen 2009 Ozonforordningen 2009 32009R1005
Ozonforordningen 2024 Ozonforordningen 2024 KOM(2022) 151 32024R0590
Pakkereisedirektivet 1990 Pakkereisedirektivet 1990 31990L0314
Pakkereisedirektivet 2015 Pakkereisedirektivet 2015 KOM(2013) 512 32015L2302
Pasientrettighetsdirektivet Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene KOM(2008) 414 32011L0024
Pediatriforordningen Pediatriforordningen om legemidler til barn KOM(2004) 599 32006R1901
Pengemarkedsforordningen Pengemarkedsforordningen KOM(2013) 615 32017R1131
Pengeoverføringsforordningen 2006 Pengeoverføringsforordningen 2006: opplysninger om betaleren ved overføring av penger KOM(2005) 347 32006R1781
Pengeoverføringsforordningen 2015 Pengeoverføringsforordningen 2015 (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger KOM(2013) 44 32015R0847
PEPP-forordningen om felleseuropeisk individuelt pensjonsprodukt PEPP-forordningen om et felleseuropeisk individuelt pensjonsprodukt KOM(2017) 343 32019R1238
Personverndirektivet 1995 Personverndirektivet 1995 KOM(1990) 314 31995L0046
Personvernforordningen 2016 (GDPR) Personvernforordningen 2016 (GDPR) KOM(2012) 11 32016R0679
Plandirektivet Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer KOM(1999) 746 32001L0042
Plantevernmiddelforordningen Plantevernmiddelforordningen KOM(2006) 388 32009R1107
Plastforordningen Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer 32011R0010
Plattformdirektivet (arbeidsvilkår på digitale plattformer) Plattformdirektivet: forbedring av arbeidsvilkår for personer som arbeider via digitale plattformer KOM(2021) 762
Politisamarbeidsforordningen Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet KOM(2016) 883 32018R1862
Portabilitetsforordningen om nettbaserte innholdstjenester Portabilitetsforordningen om nettbaserte innholdstjenester over landegrensene KOM(2015) 627 32017R1128
Postdirektivet (andre) (endringer) Postdirektivet (andre): endringsbestemmelser om åpning for konkurranse på markedet for posttjenester KOM(2000) 319 32002L0039
Postdirektivet (første) Postdirektivet (første): utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet 31997L0067
Postdirektivet (tredje) (endringer) Postdirektivet (tredje): endringsbestemmelser om fullføring av det indre marked for posttjenester KOM(2006) 594 32008L0006
PRIIPs-forordningen om investeringsprodukter PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter KOM(2012) 352 32014R1286
Produktansvarsdirektivet Produktansvarsdirektivet 31985L0374
Produktansvarsdirektivet (revisjonsforslag 2022) Produktansvarsdirektivet (revisjonsforslag 2022) KOM(2022) 495
Produktmarkedsovervåkingsforordningen Produktmarkedsovervåkingsforordningen KOM(2013) 75
Produktsikkerhetsdirektivet Produktsikkerhetsdirektivet 32001L0095
Produktsikkerhetsforordningen (2023) Produktsikkerhetsforordningen (2023) KOM(2021) 346, KOM(2013) 78 32023R0988
Programvaredirektivet Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer KOM(2008) 23 32009L0024
Proporsjonalitetsvurderingsdirektivet for regulerte yrker Proporsjonalitetsvurderingsdirektivet for regulerte yrker KOM(2016) 822 32018L0958
Prosedyreforordningen 1999 om statsstøtte Prosedyreforordningen 1999 om statsstøtte KOM(1998) 073 31999R0659
Prosedyreforordningen 2015 om statsstøtte Prosedyreforordningen 2015 om statsstøtte 32015R1589
Prosedyreforordningen statsstøtte 1999 (endringer 2013) Prosedyreforordningen 1999 om statsstøtte: endringsbestemmelser 2013 KOM(2012) 725 32013R0734
Prospektdirektivet 2003 om verdipapirer Prospektdirektivet om verdipapirer KOM(2001) 280 32003L0071
Prospektforordningen 2017 om verdipapirer Prospektforordningen 2017 om verdipapirer KOM(2015) 583 32017R1129
Publisitetsdirektivet (1. selskapsdirektiv) Publisitetsdirektivet (1. selskapsdirektiv): registrering og offentliggjøring av opplysninger KOM(2008) 39 32009L0101
PVU-direktivet 1989 om personlig verneutstyr PVU-direktivet 1989 om personlig verneutstyr 31989L0686
PVU-forordningen 2016 om personlig verneutstyr PVU-forordningen 2016 om personlig verneutstyr KOM(2014) 186 32016R0425
Påstandsforordningen for matvarer Påstandsforordningen for matvarer KOM(2003) 424 32006R1924
Radiodirektivet 1999 om radio- og terminalutstyr Radiodirektivet 1999 om radio- og terminalutstyr 31999L0005
Radiodirektivet 2014 Radiodirektivet 2014 KOM(2012) 584 32014L0053
Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom KOM(2001) 123 32004R0549
Rapporteringsdirektivet for verdipapirer Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer 32004L0109
Rapporteringsforordningen (sivil luftfart) Rapporteringsforordningen om hendelser i sivil luftfart KOM(2012) 776 32014R0376
REACH-forordningen REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA) KOM(2003) 644 32006R1907
RED III Fremme av bruken av fornybar energi: endringsbestemmelser (RED III) KOM(2021) 557 32023L2413
Referanseindeksforordningen 2019 (endring) Referanseindeksforordningen 2019 for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om referanseverdier for lavkarbon og positiv karboneffekt KOM(2018) 355 32019R2089
Referanseverdiforordningen 2016 Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter KOM(2013) 641 32016R1011
Regnskapsdirektivet Regnskapsdirektivet KOM(2011) 684 32013L0034
Reklamedirektivet Reklamedirektivet: villedende og sammenlignende reklame KOM (2006) 222 32006L0114
REMIT-forordningen om energimarkedet REMIT-forordningen om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet KOM(2010) 726 32011R1227
Returdirektivet Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold KOM(2005) 391 32008L0115
Returforordningen Bruk av Schengen-informasjonssystemet til retur av personer fra tredjestater med ulovlig opphold KOM(2016) 881 32018R1860
Revisjonsdirektivet 2006 (8. selskapsdirektiv) Revisjonsdirektivet 2006 (8. selskapsdirektiv): Kvalitetssikring av godkjente revisorer KOM(2004) 177 32006L0043
Revisjonsdirektivet 2014 (endring) Revisjonsdirektivet 2014: endringsbestemmelser KOM(2011) 778 32014L0056
Revisjonsforordningen 2014 Revisjonsforordningen 2014: krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse KOM(2011) 779 32014R0537
Right to repair-direktivet Forbrukerrettigheter: regler for reparasjon av varer KOM(2023) 155 32024L1799
Roamingforordningen (2012) Roamingforordningen (2012): Internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett KOM(2011) 402 32012R0531
Roamingforordningen (2022) Roamingforordningen 2022 om internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett KOM(2021) 85 32022R0612
RoHS-direktivet om farlige stoff i el-utstyr RoHS-direktivet: bruk av farlige stoff i elektrisk og elektronisk utstyr 32002L0095
Samvirkingsforordningen for det felles europeiske luftrom Samvirkingsforordningen for det felles europeiske luftrom KOM(2001) 564 32004R0552
Satellitt- og kabeldirektivet Satellitt- og kabeldirektivet: om opphavsrett og nærstående rettigheter 31993L0083
Screeningsforordningen om Schengen-grensekontroll Screeningsforordningen: utvidet kontroll av visse tredjelandsborgere ved Schengens yttergrenser KOM(2020) 612 32024R1356
Seveso I-direktivet 1996 Seveso I-direktivet 1996: Kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer 31996L0082
Seveso II-direktivet 2003 Seveso II-direktivet 2003 om kontroll med farlige stoffer og faren for storulykker: endringsbestemmelser 32003L0105
Shortsalgforordningen Shortsalgforordningen KOM(2010) 482 32012R0236
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019 Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019 KOM(2018) 286 32019R2144
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2009 Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2009 KOM(2008) 316 32009R0661
Sikkerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud Sikkerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud 32006R0474
Sikkerhetslisteforordningen: luftfartsselskaper underlagt driftsforbud Sikkerhetslisteforordningen: luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet 32005R2111
Single European Sky II-forordningen Single European Sky II-forordningen om effektivt og bærekraftig system for lufftrafikk i Europa KOM(2008) 388 32009R1070
Single Window-forordningen om martitime rapporteringsrutiner Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner KOM(2018) 278 32019R1239
SIS II-forordningen om Schengen-informasjonssystemet SIS II-forordningen om Schengen-informasjonssystemet KOM(2005) 236 32006R1987
SIS II-vedtaket om Schengen informasjonssystemet SIS II-vedtaket om Schengen informasjonssystemet KOM(2005) 230 32007D0533
Skipsavfallsdirektivet 2000 Skipsavfallsdirektivet 2000 32000L0059
Skipsavfallsdirektivet 2019 Skipsavfallsdirektivet 2019 KOM(2018) 33 32019L0883
Skipsforurensningsdirektivet 2005 Skipsforurensningsdirektivet 2005 KOM(2003) 92 32005L0035
Skipsgjenvinningsforordningen Skipsgjenvinningsforordningen KOM(2012) 118 32013R1257
Skipsrederforsikringsdirektivet Skipsrederforsikringsdirektivet: erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipsredere KOM(2005) 593 32009L0020
Skipsutstyrsdirektivet 1996 Skipsutstyrsdirektivet 1996 31996L0098
Skipsutstyrsdirektivet 2014 Skipsutstyrsdirektivet 2014 (revisjon) KOM(2012) 772 32014L0090
Skrulokkforordningen Skrulokkforordningen: migrasjonsgrenser for enkelte plastmyknere brukt i pakningen til skrulokk 32007R0372
Slaktekyllingdirektivet Slaktekyllingsdirektivet KOM(2005) 221 32007L0043
SMB-forordningen om fremme av vekstmarkeder SMB-forordningen om fremme av vekstmarkeder for små og mellomstore bedrifter KOM(2018) 331 32019R2115
Sommertidsdirektivet Sommertidsdirektivet KOM(2000) 302 32000L0084
Sommertidsdirektivet (opphevingsforslag 2018) Sommertidsdirektivet (opphevingsforslag 2018) KOM(2018) 639
Sosialstatistikkforordningen Sosialstatistikkforordningen KOM(2016) 551 32019R1700
Sporingsdirektivet for pyrotekniske produkter Sporingsdirektivet for pyrotekniske produkter 32014L0058
Sprøytemiddelmaskindirektivet Sprøytemiddelmaskindirektivet: utstyr for spredning av plantevernmidler KOM(2008) 535 32009L0127
SRM-forordningen om avviklingsmekanisme Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: regler og prosedyrer 32014R0806
Standardiseringsforordningen Standardiseringsforordningen KOM(2011) 315 32012R1025
Statistikkforordningen 2009 Statistikkforordningen 2009 KOM(2007) 625 32009R0223
Statistikkforordningen 2015 (endring) Statistikkforordningen 2015: endringsbestemmelser om europeisk statistikk KOM(2012) 167 32015R0759
Stoffblandingsdirektivet Stoffblandingsdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger 31999L0045
Stoffdirektivet Stoffdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer 31967L0548
Støydirektivet Støydirektivet KOM(2000) 468 32002L0049
Sukkerdirektivet Sukkerdirektivet 32001L0111
Svangerskapsdirektivet Svangerskapsdirektivet: arbeidsforhold og permisjon ved fødsel KOM(2008) 637
Svinepestdirektivet Svinepestdirektivet: tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest 32001L0089
Svoveldirektivet (endring 2012) Svoveldirektivet 1999: endringsbestemmelser 2012 om svovelinnhold i marint brensel KOM(2011) 439 32012L0033
Svoveldirektivet 1999 Svoveldirektivet 1999 om svovelinnhold i petroleumsprodukter 31999L0032
Svoveldirektivet 1999 (endring 2005) Svoveldirektivet 1999: endringsbestemmelser 2005 om svovel i brennstoff for skip KOM(2002) 595 32005L0033
Svoveldirektivet 2016 Svoveldirektivet 2016 (kodifisering): reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering) KOM(2014) 466 32016L0802
Særnærdirektivet om næringsmidler til spesielle formål Særnærdirektivet: næringsmidler til spesielle formål (omarbeiding) KOM(2008) 3 32009L0039
Såvareforordningen Såvareforordningen (2013-forslag, trukket) KOM(2013) 262
Takdirektivet 2001 om utslippsgrenser Takdirektivet 2001 om nasjonale utslippstak for visse forurensende stoffer til luft KOM(1999) 125 32001L0081
Takdirektivet 2016 om utslippsgrenser Takdirektivet 2016 om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft KOM(2013) 920 32016L2284
Taksonomiforordningen Klassifiseringsforordningen for fremme av grønne investeringer KOM(2018) 353 32020R0852
Taubaneforordningen Taubaneforordningen KOM(2014) 187 32016R0424
Telekonkurransedirektivet Telekonkurransedirektivet: konkurranse i markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 32002L0077
Tilbakeleveringsdirektivet for kulturgjenstander Tilbakeleveringsdirektivet om ulovlig utførte kulturgjenstander KOM(2013) 311 32014L0060
Tilgangsdirektivet om kommunikasjonsnettverk Tilgangsdirektivet for elektroniske kommunikasjonsnettverk KOM(2000) 384 32002L0019
Tilgjengelighetsdirektivet Tilgjengelighetsdirektivet om krav til varer og tjenester KOM(2015) 615 32019L0882
Tillatelsesdirektivet om kommunikasjonsnettverk og -tjenester Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester KOM(2000) 386 32002L0020
Tilsetningsdirektivet om næringsmidler Tilsetningsdirektivet: Kriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtningsmidler 32008L0084
Tilsetningsforordningen for dyrefôr Tilsetningsforordningen for dyrefôr KOM(2002) 153 32003R1831
Tilsetningsforordningen om næringsmidler Tilsetningsforordningen: tilsetningsstoffer i næringsmidler KOM(2007) 673 (rev.) 32008R1333
Timeshare-direktivet Timeshare-direktivet: forbrukervern i forbindelse med timesharing, varige ferieprodukter, videresalg og bytte KOM(2007) 303 32008L0122
Tjenestedirektivet Tjenestedirektivet KOM(2004) 2 32006L0123
Tjenestepensjonsdirektivet 2003 Tjenestepensjonsdirektivet 2003 32003L0041
Tjenestepensjonsdirektivet 2016 Tjenestepensjonsdirektivet 2016 KOM(2014) 167 32016L2341
Tobakksdirektivet 2001 Tobakksdirektivet 2001 32001L0037
Tobakksdirektivet 2014 Tobakksdirektivet 2014 KOM(2012) 788 32014L0040
Traktordirektivet 2003 Traktordirektivet 2003 om typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer 32003L0037
Traktorforordningen 2013 Traktorforordningen 2013 KOM(2010) 395 32013R0167
Traktorforordningen 2019 (endring) Traktorforordningen 2019: rettelse og endringsbestemmelser KOM(2018) 289 32019R0519
Transformatorforordningen Transformatorforordningen 32014R0548
Transparensdirektivet for legemiddelpriser Transparensdirektivet om innsyn i prisbestemmelsene for legemidler 31989L0105
Transparensforordningen om data i elektrisitetsmarkedene Transparensforordningen om data i elektrisitetsmarkedene 32013R0543
Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn 31979L0007
Trygdeforordningen (endringsforslag 2016) Trygdeforordningen: endringsforslag 2016 KOM(2016) 815
Trygdeforordningen 1971 Trygdeforordningen 1971 31971R1408
Trygdeforordningen 2004 Trygdeforordningen 2004 KOM(1998) 779 32004R0883
Trykkbeholderdirektivet 2004 Trykkbeholderdirektivet 2004 (revisjon) KOM(2011) 768 32014L0029
Trykkbeholderdirektivet 2009 Trykkbeholderdirektivet 2009 (kodifisering) KOM(2008) 202 32009L0105
Trykkutstyrsdirektivet Trykkutstyrsdirektivet 31997L0023
Tunneldirektivet Tunneldirektivet KOM(2002) 769 32004L0054
Tunneldirektivet (planlagt revisjon) Tunneldirektivet (planlagt revisjon)
Typegodkjenningsdirektivet 2007 Typegodkjenningsdirektivet 2007 for motorvogner KOM(2003) 418 32007L0046
Typegodkjenningsforordningen 2018 Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner KOM(2016) 31 32018R0858
Tømmerforordningen Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng KOM(2008) 644 32010R0995
Unionsborgerdirektivet Unionsborgerdirektivet om rett til fri bevegelse og opphold KOM(2001) 257 32004L0038
Urimelige avtalevilkårsdirektivet Urimelige avtalevilkårsdirektivet 31993L0013
Utendørsstøydirektivet Støy fra utstyr til utendørs bruk 32000L0014
Utleiedirektivet Utleiedirektivet: utleie- og utlånsrett knyttet til opphavsrett KOM(2006) 226 32006L0115
Utprøvingsforordningen Utprøvingsforordningen: klinisk utprøving av legemidler for mennesker KOM(2012) 369 32014R0536
Utsendingsdirektivet Utsendingsdirektivet 31996L0071
Utsettingsdirektivet (GMO) Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet KOM(1998) 85 32001L0018
Utslippsregisterforordningen Utslippsregisterforordningen om utslipp og overføringer av forurensende stoffer KOM(2004) 634 32006R0166
Utstyr på skip Direktivet om skipsutstyr (endring) 32009L0026
Vanndirektivet Vanndirektivet: EUs rammedirektiv for vann KOM(1997) 49 32000L0060
Vannforurensningsdirektivet Vannforurensningsdirektivet KOM(2003) 847 32006L0011
Varemerkedirektivet 1989 Varemerkedirektivet 1989 31989L0104
Varemerkedirektivet 2008 Varemerkedirektivet 2008 KOM(2006) 812 32008L0095
Varemerkedirektivet 2015 Varemerkedirektivet 2015 KOM(2013) 162 32015L2436
Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer 32003R2042
Veiinfrastrukturdirektivet Veiinfrastrukturdirektivet KOM(2006) 569 32008L0096
Veiinfrastrukturdirektivet (endring) Veiinfrastrukturdirektivet: endringsbestemmelser KOM(2018) 274 32019L1936
Veikantkontrolldirektivet Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy KOM(2012) 382 32014L0047
Vekt- og dimensjonsdirektivet (endring) Vekt- og dimensjonsdirektivet 2019 for motorvogner: endringsbestemmelser om aerodynamiske førerhus KOM(2018) 275 32019D0984
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner (1996) Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner (1996) 31996L0053
Verdipapiriseringsforordningen Verdipapiriseringsforordningen KOM(2015) 472 32017R2402
Verdipapirmarkedsdirektivet 2004 (MiFID I) Verdipapirmarkedsdirektivet 2004 (MiFID I) 32004L0039
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II) Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II) KOM(2011) 656 32014L0065
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR) Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR) KOM(2011) 652 32014R0600
Verdipapirsentralforordningen (CSDR) Verdipapirsentralforordningen (CSDR) KOM(2012) 73 32014R0909
Vernetidsdirektivet Vernetidsdirektivet for opphavsrett og nærstående rettigheter 32006L0116
Verpehønsdirektivet Verpehønsdirektivet 31999L0074
Veterinærkontrolldirektivet Veterinærkontrolldirektivet 31989L0662
Veterinærlegemiddeldirektivet 2001 Veterinærlegemiddeldirektivet 2001 32001L0082
Veterinærlegemiddeldirektivet 2001 (endring) Veterinærlegemiddeldirektivet 2001: endringsbestemmelser om legemidler til dyr KOM(2001) 404 32004L0028
Veterinærlegemiddelforordningen 2019 Veterinærlegemiddelforordningen 2019 KOM(2014) 558 32019R0006
Viderebruksdirektivet (PSI) 2003 Viderebruksdirektivet 2003 (PSI) om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor 32003L0098
Viderebruksdirektivet (PSI) 2003 (endring) Viderebruksdirektivet 2003 (PSI): endringsbestemmelser 2013om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser KOM(2011) 877 32013L0037
Vikarbyrådirektivet Vikarbyrådirektivet KOM(2002) 149 32008L0104
VIS-forordningen 2008 om visuminformasjonssystemet VIS-forordningen 2008 om visuminformasjonssystemet for utveksling av opplysninger mellom landene om visa til kortvarig opphold KOM(2004) 835 32008R0767
VIS-forordningen 2021 VIS-forordningen 2021 om informasjonssystemet for utveksling av opplysninger mellom landene om visa til kortvarig opphold KOM(2018) 302 32021R1134
VIS-vedtaket 2004 om visuminformasjonssystemet VIS-vedtaket 2004: innføring av visuminformasjonsssystemet KOM(2004) 99 32004D0512
Visumforordningen Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum KOM(2006) 403 32009R0810
Visumforordningen (endring) Visumforordningen endringsbestemmelser KOM(2018) 252 32019R1155
VOC-direktivet VOC-direktivet: utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske løsemidler 31999L0013
Vognkortdirektivet Vognkortdirektivet 31999L0037
Våpendirektivet (kodifiseringsforslag 2020) Våpendirektivet 2021 KOM(2020) 48 32021L0555
Våpendirektivet 1991 Våpendirektivet 1991 31991L0477
WEEE-direktivet 2002 om elektrisk og elektronisk avfall WEEE-direktivet 2002: kassering av elektriske og elektroniske produkter 32002L0096
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (2012) WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (2012) KOM(2008) 810 32012L0019
Wet lease-forordningen om leie av fly Wet lease-forordningen om leie av fly med mannskap KOM(2016) 818 32019R0002
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet Yrkeskvalifikasjonsdirektivet KOM(2002) 119 32005L0036
Yrkessjåførdirektivet (2003) Yrkessjåførdirektivet (2003) KOM(2001) 56 32003L0059
Yrkessjåførdirektivet (2022) Yrkessjåførdirektivet (2022) KOM(2021) 34 32022L2561
Økodesigndirektivet 2005 Økodesigndirektivet 2005: Krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende produkter KOM(2003) 453 32005L0032
Økodesigndirektivet 2009 Økodesigndirektivet 2009 om krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter KOM(2008) 399 32009L0125
Økodesignforordningen 2024 Økodesignforordningen 2024: rammeverk for krav til miljøvennlig utforming av bærekraftige produkter KOM(2022) 142 32024R1781
Økologiforordningen 1991 (endringer 2006) Økologiforordningen 1991 (endringer 2006) om økologisk produksjon og merking av landbruksprodukter og næringsmidler: endringsbestemmelser KOM(2007) 671 32006R1991
Økologiforordningen 2007 Økologiforordningen 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter KOM(2005) 671 32007R0834
Økologiforordningen 2018 Økologiforordningen 2018 om produksjon og merking av økologiske produkter KOM(2014) 180 32018R0848
Åpenhetsforordningen om matvaretrygghet Åpenhetsforordningen om risikovurdering og bærekraft i matvarekjeden KOM(2018) 179 32019R1381
Åpne datadirektivet (ODD) Åpne datadirektivet om åpne data og viderebruk og gjenbruk av informasjon fra offentlige organer KOM(2018) 234 32019L1024
Årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv) Årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv) 31978L0660