Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Faktaark Gjennomføring i norsk rett EU-vedtak
Godkjenning av Companilactobacillus farciminis som tilsetningsstoff i fôrvarer 32024R0228
Fornyet godkjenning av Trichoderma reesei ATCC 74444 som tilsetningsstoff i fôr til fjørfearter til slakting og egglegging og smågriser 32024R0221
Fornyet godkjenning av taumatin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 32024R0750
Fornyet godkjenning av preparater av L. plantarum mfl. som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter 32024R0763
Fornyet godkjenning av Trichoderma citrinoviride IMI 360748 som tilsetningsstoff i fôrvarer 32024R0262
Godkjenning av Piper nigrum L. som tilsetningsstoff i fôr til hunder og katter 32024R0261
Godkjenning av halofuginonhydrobromid som tilsetningsstoff i fôr til slaktekalkuner og -kyllinger og avlskalkuner 32024R0231
Avslag på godkjenning av et preparat av astaxanthin-rich Phaffia rhodozyma som fôrtilsetningsstoff 32024R0752
Godkjenning av et preparat av B. subtilis og L. lactis som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32024R0764
Godkjenning av tinktur av russisk rot som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder, katter og hester 32024R0285
Fornyet godkjenning av Lactobacillus plantarum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32024R0252
Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32024R0220
Godkjenninger av sitrusoljer og -ekstrakter i fôr: rettelser og endringer 32024R0239
Vilkårene for godkjenning av av et preparat av B. subtilis mfl. som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl 32024R0754
Unionslisten for ny mat: endringer for delvis avfettet chiafrøpulver 32023R2214
Godkjenning av delvis hydrolysert protein fra bygg og ris som ny mat 32023R2851
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om eksport av kjøtt- og benmel som brensel 32023R2613
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: bifenazat 32024R0891
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: azoksystrobin, flonikamid, isofetamid, mefentriflukonazol, metazaklor, pyrimetanil og kvartssand 32024R1078
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: bispyribak, metosulam, oryzalin, oksasulfuron og triazoksid 32024R1076
Fornyet godkjenning av aluminiumammoniumsulfat som aktivt stoff i plantevernmidler 32023R2589
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og utryddelsesprogrammer i visse land 32023R2618
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om tilsetningsstoffer i alkoholholdige drikkevarer 32024R0374
Bruksbetingelser for astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialisalger som ny mat: rettelse 32023R2852
Økologisk tilstand under vanndirektivet: interkalibrering fase IV 32024D0721
Godkjenning av cellekulturbiomasse fra eplefrukt som ny mat 32023R2847
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og utryddelsesprogrammer i Tyskland og Spania 32024R0566
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet etefon som aktivt stoff i plantevernmidler 32023R2591
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: nikotin 32024R0451
Biproduktforordningen: retting av fransk språkversjon 32022R0488
Tilsetningsforordningen: trimagnesiumdicitrat i kosttilskudd 32024R0346
Import av økologiske produkter fra tredjeland: liste over anerkjente kontrollmyndigheter og kontrollorganer (2023) 32023R2785
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: 2,4-DB, jodsulfuronmetyl, mesotrion og pyraflufenetyl 32024R1077
Avslag på forlenget godkjenning av triflusulfuron-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler 32023R2513
Avslag på fornyet godkjenning av klofentezin som aktivt stoff i plantevernmidler 32023R2456
Avslag på godkjenning av asulam-natrium i plantevernmidler 32024R0425
Harmoniserte tekniske spesifikasjoner og teststandarder for brannslanger 32024R1295
Toppnivådomenet .eu: lister over reserverte og sperra domenenamn 32022R1862
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA 32024R1845
Regler for organisering og sammensetning av klageinstansen for Det europeiske flysikkerhetsbyrå 32004R0104
EASA-forordningen om flysikkerhet: endringsbestemmelser om ajourføring av henvisninger til Chicagokonvensjonen 32021R1087
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA 32019R2153
EASA-forordningen 2018: sikkerhetsregler for europeisk luftfart (inkludert droner) og opprettelse av EUs flysikkerhetsbyrå 32018R1139
Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): arbeidsmetoder for sikkerhetsinspeksjoner og overvåking av nasjonal gjennomføring 32013R0628
Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): bestemmelser angående bøtelegging 32012R0646
Gjennomsiktighet av verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR) 32015R2365
EMIR II-forordningen: endringsbestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet 32019R0834
Midlertidig ordning for infrastrukturforetak basert på distribuert blokkjedeteknologi (DLT) 32022R0858
Balanse mellom arbeids- og familieliv 32019L1158
Hvitvaskingsdirektivet (femte) 2018 32018L0843
Gjennomsiktighet av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit 32019R0463
Økologiforordningen: ajourføring (2023) av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon 32023R2229
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland 32024R1662
Merking av økologisk fôr til kjæledyr 32023R2419
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer 32021R1151
Informasjon om investeringsprodukter: forlengelse av overgangsordning om salg av andeler 32021R2259
VIS-forordningen 2021 om informasjonssystemet for utveksling av opplysninger mellom landene om visa til kortvarig opphold 32021R1134
Godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase framstilt av Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe 32023R2802
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum 32019R0817
Fornyet godkjenning av Lactiplantibacillus plantarum mfl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter 32024R0251
Bærekraftsrapportering for store bedrifter 32022L2464
Godkjenning av rød quebracho-ekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 32023R2846
PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter 32014R1286
Visuminformasjonssystemet for kortvarig opphold (VIS): bestemmelser om adgang til andre EU-informasjonssystemer 32021R1133
Godkjenning av sink(II)-betain-kompleks som tilsetningsstoff i fôr 32024R0265
Godkjenning av endo-1,4-beta-mannanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fjørfearter til oppfôring 32023R2850
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer 32021R1150
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon 32019R0818
Godkjenning av visse typer olje fra urter som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter 32024R0260
Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato 32016R2340
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utvidelse av midlertidige hastetiltak 32024R0818
Byggevareforordningen: europeiske vurderingsdokumenter for tre lags polyethylenebasert belegg 32024D0237
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: utfyllende rapporteringsregler 32023R2849
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner 32023R2917
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om rapportering 32023R2449
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om USA og Canada 32024R1694
Avslag på fornyet godkjenning av metiram som aktivt stoff i plantevernmidler 32023R2455
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av virksomheter som holder levende dyr 32022R0671
Forlengelse av godkjenningsperioden for flere aktive stoffer i plantevernmidler 32023R2592
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringer til gjennomføringsbestemmelser 32023R1693
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om minimumshyppighet av offentlige kontroller 32022R0160
Avslag på forlenget godkjenning av bentiavalikarb som aktivt stoff i plantevernmidler 32023R2657
Biocider: godkjenning av varmebehandlet hvitløksjuice til bruk i produkttype 19 32024R0893
CLP-forordningen: nye klassifiseringer 32024R0197
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser 32024R1255
Fartsskriverforordningen: overgangsbestemmelser for bruk av OSNMA 32023R0980
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Australia og USA 32024R1621
Kapitalkravsforordningen (CRR): skyggebanker 32023R2779
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om overholdelse av dyrevelferdskravene ved transport på husdyrfartøy 32023R0842
Dyretransportforordningen 2005: gjennomføringsbestemmelser om dyretransport på husdyrfartøy 32023R0372
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om USA 32024R1453
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikater for dyr 32024R1044
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser 32024R1170
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: TONA- og SOFR-referanser 32024R0363
Godkjenning av diclazuril (Coxiril) som fôrtilsetningsstoff 32023R2733
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF som fôrtilsetningsstoff 32023R2734
Godkjenning av Macleaya cordata-blanding som fôrtilsetningsstoff 32023R2732
Fornyet godkjenning av kobberkelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff til dyrefôr (2023) 32023R1334
Godkjenning av Bacillus velezensis NITE BP-01844 som fôrtilsetningsstoff 32023R2736
Bagatellmessig støtte: endringsbestemmelser 32023R2391