EU-komiteer Norge kan delta i

Listen under angir EØS- og Schengen-relevante komiteer og ekspertgrupper som assisterer Kommisjonen ved utvikling av henholdsvis gjennomføringsrettsakter og delegerte rettsakter.

Begrepet komitologi brukes om beslutningsprossessen hvor Europaparlamentet og Rådet har gitt Kommisjonen myndighet til å vedta gjennomføringsrettsakter etter å ha innhentet positiv uttalelse fra komitologikomiteer (C) bestående av representanter for EUs medlemsland. Norge, Island og Liechtenstein deltar i EØS -relevante komitologikomiteer, men har ikke stemmerett. Kommisjonens database over komitologikomiteer og -saker finner du her.

I henhold til Lisboa-traktaten er det etablert en egen prosedyre for såkalte delegerte kommisjonsrettsakter som inneholder utfyllende bestemmelser til eller endringer av basisrettsaktene. I forberedelsesfasen konsulterer Kommisjonen ekspertgrupper (E og X) som inkluderer representanter fra myndighetene i EU og EFTA/EØS-land, men disse gruppene har kun en rådgivende funksjon og foretar ikke avstemninger. I etterkant av Kommisjonens vedtak kreves imidlertid samtykke fra Europaparlamentet og Rådet før publisering i EU-tidende.

Kommisjonens database over ekspertgrupper finner du her. Denne inneholder også grupper som ikke er med i Europalovs oversikt, men som Kommisjonen kan konsultere i forbindelse med politikkutforming eller forberedelse av forslag til regelverk som vedtas av Europaparlamentet og Rådet. I flere av disse gruppene deltar det også representanter for norske myndigheter.

Saksområde Faktaark Basisrettsakt
Arbeids- og sosialpolitikk EaSI-programkomiteen (C42600)
Arbeids- og sosialpolitikk Maskindirektivet, Komite for (C00200)
Arbeids- og sosialpolitikk Maskiner, Ekspertgruppe for (E03676)
Arbeids- og sosialpolitikk Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, Komiteen for tekniske tilpasninger til regelverket om (C03200)
Arbeids- og sosialpolitikk EURES-komiteen (C48700)
Arbeids- og sosialpolitikk Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer, Komite for tekniske endringer til regelverket om (C03300)
Energi Transport, distribusjon, forsyning og lagring av naturgass, Komite for gjennomføring av felles regler om (C08100)
Energi Energimerking, Ekspertgruppe for (E02854)
Energi Elektrisitetskoordineringsgruppen (E02735)
Energi Merking av dekk, Komite for (C38500)
Energi Energieffektivitetsdirektivet, Komite for (C41200)
Energi Fornybare drivstoff, Ekspertgruppe for (X03648)
Energi Krav til miljøvennlig utforming og energimerking av energirelaterte produkter, Komiteen for (C07900)
Energi Integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet, Komite for gjennomføringbestemmelser til forordningen om (C04200)
Energi Energimarked, ekspertgruppe for (E03953)
Energi Energieffektivitetsdirektivet, Ekspertgruppe for (E03228)
Energi Smart energi, Ekspertgruppe for (E03926)
Energi Energieffektivitet i bygninger, Komite for (C09300)
Energi Miljøvennlig utforming og energimerking, Konsultasjonforum for (X03609)
Energi Bygningsenergidirektivet, Ekspertgruppe for (E03689)
Energi Elektrisitet over landegrensene, Komite for (C08200)
Finansielle tjenester Verdipapirkomite, Ekspertgruppe for Den europeiske (E02553)
Finansielle tjenester Bankspørmål, betaling og forsikring, Ekspertgruppen for (E02885)
Finansielle tjenester Hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, Ekspertgruppe om (E02914)
Finansielle tjenester Forsikring og tjenestepensjoner, Den europeiske komite for (C17000)
Finansielle tjenester Bærekraftig finans, Ekspertgruppe for (E03603)
Finansielle tjenester Betalingstjenester, Komite for (C37200)
Finansielle tjenester Hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, Komite for forebygging av (C26800)
Finansielle tjenester Finansielle konglomerater, Komite for direktivet om (C17100)
Finansielle tjenester Bankspørsmål, Den europeiske komite for (C16400)
Finansielle tjenester Verdipapirkomite, Den europeiske (C16900)
Forbrukersaker On-line tvisteløsning, Komite for (C42700)
Forbrukersaker Tekstilnavn- og merking, Ekspertgruppen for (E02773)
Forbrukersaker Leketøy, Ekspertgruppe for sikkerhet av (E01360)
Forbrukersaker Tilgjengelighetsdirektivet, Komite for (C49600)
Forbrukersaker Forbrukerkreditt, Komite for (C39600)
Forbrukersaker Leketøy, Komite for sikkerhet av (C37700)
Forbrukersaker Forbrukervern, Komite for samarbeid om (C50500)
Forskning og utdanning Horisont Europa - Forskningsinfrastruktur, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70404)
Forskning og utdanning Horisont Europa - Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70410)
Forskning og utdanning Det europeiske forsvarsfondet, Komite for (C70700)
Forskning og utdanning EUs romprogram (2021-2027), Komite for (C70800)
Forskning og utdanning EUs romprogram - Galileo og EGNOS, Komite for (C70806)
Forskning og utdanning Landbruksforskningen (SCAR), Faste komite for samordning av (C14400)
Forskning og utdanning Skoler, Ekspertgruppe om (E03810)
Forskning og utdanning Yrkeskvalifikasjoner, Komite for godkjenning av (C26900)
Forskning og utdanning GNSS-sikkerhetsspørsmål, Ekspertgruppe for (E01108)
Forskning og utdanning Horisont Europa - Strategi, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70401)
Forskning og utdanning EUs romprogram: Copernicus brukerforum (X02584)
Forskning og utdanning Horisont Europa - EIC og European Innovation Ecosystems, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70411)
Forskning og utdanning Rompolitikk, Ekspertgruppe for (E02486)
Forskning og utdanning Horisont Europa - ERA, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70412)
Forskning og utdanning Yrkeskvalifikasjoner, Koordinatorgruppen for godkjenning av (E02061)
Forskning og utdanning Horisont Europa - Helse, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70405)
Forskning og utdanning Høyere utdanning, Ekspertgruppe for (E3799)
Forskning og utdanning Horisont Europa - ERC, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70402)
Forskning og utdanning Horisont Europa - Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70406)
Forskning og utdanning Erasmus+, Programkomiteen for (C44200)
Forskning og utdanning Horisont Europa - Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70400)
Forskning og utdanning EUs romprogram - Copernicusdelen, Komite for (C70803)
Forskning og utdanning Horisont Europa - IKT, industri og romvirksomet, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70408)
Forskning og utdanning Erasmus+ og Det europeiske solidaritetskorpset, Ekspertgruppe for (E03847)
Forskning og utdanning Horisont Europa - Klima, energi og transport, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70409)
Handelsforenklinger Elektromagnetisk kompatibilitet, Komite for (C48300)
Handelsforenklinger Pyrotekniske produkter, Komite for (C38600)
Handelsforenklinger Produkter, Ekspertgruppe for det indre marked for (E02798)
Handelsforenklinger Aerosoler, Komite for fjerning av tekniske handelshindringer for (C00900)
Handelsforenklinger Produktsikkerhet, Komite for generell (C19500)
Handelsforenklinger Standardiseringskomiteen (C41300)
Handelsforenklinger Trykkbeholderkomiteen (C50800)
Handelsforenklinger Måleinstrumenter, Komite for (C27100)
Handelsforenklinger Måleinstrumenter, Ekspertgruppe for (E01349)
Handelsforenklinger Gjødselprodukter, Ekspergruppe for (E01320)
Handelsforenklinger Personlig verneutstyr, Komiteen for (C48900)
Handelsforenklinger Gassapparater, Arbeidsgruppe for (C51200)
Handelsforenklinger Alkoholsterke drikker, komite for (C04300)
Handelsforenklinger Eksplosive varer til sivilt bruk, Ekspertgruppe for (E01633)
Handelsforenklinger Gassapparater, Komite for (C51200)
Handelsforenklinger Eksplosiver til sivilt bruk, Komite for fjerning av tekniske handelshindringer for (C02000)
Handelsforenklinger Byggevarer, Komite for fjerning av tekniske handelshindringer for (C40100)
Handelsforenklinger Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer, Komite for (C52400)
Handelsforenklinger Eksplosjonsfarlige områder, Komite for utstyrsbruk i (C02600)
Handelsforenklinger Varer, Komite for gjensidig godkjenning av (C36200)
Handelsforenklinger Trykkutstyr, Komite for fjerning av tekniske handelshindringer (C02700)
Handelsforenklinger Byggevarer, Rådgivende gruppe for (E01329)
Handelsforenklinger Taubaneanlegg, Komite for (C60400)
Handelsforenklinger Heiser, Komite for (C48000)
Handelsforenklinger Elektrisk utstyr, Komite for (C47700)
Handelsforenklinger Motorer til mobile ikke-veigående maskiner, Arbeidsgruppe for (E01346)
Handelsforenklinger Byggevarer, Ekspertgruppe for (E03776)
Helse Folkehelse, Ekspertgruppe om (E03884)
Helse Medisinsk utstyr, Koordineringsgruppe for (X03565)
Helse Legemiddelkomiteen (X02858)
Helse Felleseuropeisk koronasertifikat, Komite for (C82400)
Helse Helsetjenester over landegrensene, Ekspergruppe for (E02713)
Helse Kliniske utprøvinger, Koordineringsgruppe for (X03839)
Helse Vev og celler, Komiteen for humanmedisinsk bruk av (C26100)
Helse Tobakksdirektivet, Komite for (C47900)
Helse Medisinsk utstyrskomiteen (C49800)
Helse Legemidler for mennesker, Faste komite for (C02500)
Helse Blod og blodkomponenter, Komite for bruk av (C19800)
Helse Helsetjenester over landegrensene, Komite for (C40200)
Helse Stoffer av human opprinnelse, Ekspertgruppe for (E01718)
Helse Legemidler, Komite for bestemmelser om farging av (C01300)
Helse Kosmetiske produkter, Faste komite for (C01400)
Helse Organtransplantasjon, Komite for (C40600)
Helse Tobakkpolitikk, Ekspertgruppe for (E03150)
Helse Helsetrusler over landegrensene, Komite for (C42300)
Helse EUs helseprogram 2021-27: EU4Health, Programkomite for (C62400)
Helse Sikkerhetselementer på emballasjen til legemidler, Eksportgruppe for (E02719)
Immaterialrett Industriell immaterialrett, Ekspertgruppen for (E03434)
Immaterialrett Industriell eiendomsrett, Ekspertgruppe for (E03841)
Informasjonssamfunnet Telekommunikasjonsmarkedet (TCAM), Komite for samsvarsvurdering og overvåkning av (C03000)
Informasjonssamfunnet Samvirke av digitale offentlige tjenester, Ekspertgruppe for (E03714)
Informasjonssamfunnet Radiospektrumkomiteen (RSC) (C15600)
Informasjonssamfunnet Radio- og terminalutstyr, Ekspertgruppe for (E03587)
Informasjonssamfunnet Digitalt Europa-programmet, Komite for (C70600)
Informasjonssamfunnet Digitale tjenester, Ekspertgruppe for (E03894)
Informasjonssamfunnet Informatsjonssystemers sikkerhet (SOGIS-IS), Komite for (C14800)
Informasjonssamfunnet Digitalt tiår, Ekspertgruppe for (E03875)
Informasjonssamfunnet Nettilgjengelighet, Ekspertgruppe for (E03475)
Informasjonssamfunnet Nettilgjengelighetskomiteen (C49600)
Informasjonssamfunnet Styring av internett, Høynivågruppe for (E02450)
Informasjonssamfunnet eIDAS-ekspertgruppen - eID for elektroniske transaksjoner (E03032)
Informasjonssamfunnet eIDAS-komiteen - eID for elektroniske transaksjoner (C47300)
Informasjonssamfunnet Åpne data og gjenbruk av offentlige data, Komiteen for (C51600)
Informasjonssamfunnet Kommunikasjonskomiteen - COCOM (C15401)
Justis og innenriks Personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger, Komite for (C49000)
Justis og innenriks Schengen-grenseregler, Komite for (C48800)
Justis og innenriks SIS-SIRENE-komiteen (politi) (C51100)
Justis og innenriks Visumkomiteen (C37600)
Justis og innenriks SIS-SIRENE-komiteen (grenser) (C52100)
Justis og innenriks Stoffblandinger til fremstilling av eksplosiver, Fast komite om (E03245)
Justis og innenriks Reisedokumenter, Komite for (C40500)
Justis og innenriks Schengen-tilsynskomite (C42400)
Justis og innenriks Våpendirektivet, Komite for (C36300)
Justis og innenriks Schengen- og visuminformasjonssystemene (SIS og VIS), Komite for (C34400)
Justis og innenriks Visumgjensidighet og visumsuspensjon, Komite for (C47400)
Justis og innenriks Smarte grenser - Etias, Komiteen for (C52300)
Justis og innenriks Samkjøring av EU-databaser på justisområdet, Komite for (C51300)
Justis og innenriks Våpendirektivet, Ekspertgruppe for (E02211)
Justis og innenriks Smarte grenser - EES, Komiteen for (C49900)
Justis og innenriks Personvernforordningen (GDPR), Ekspertgruppe for (E03537)
Justis og innenriks Visum, Komite for standardformat for (C20800)
Justis og innenriks Den europeiske grense- og kystvakt, Komiteen for (C52000)
Katastrofeberedskap Katastrofteforebygging og risikostyring, Ekspertgruppe for (E03733)
Katastrofeberedskap Krisehåndtering, programkomiteen for sivil (C43800)
Kultur og medier Kreativt Europa, Programkomiteen for (C43900)
Mattrygghet Mathygiene og -kontroll av mat av animalsk opprinnelse, Ekspertgruppe for (E03522)
Mattrygghet Rester av legemidler for dyr, Ekspertgruppe for (E03595)
Mattrygghet Gjødselprodukter, Komite for (C51400)
Mattrygghet Nanomateriale i mat, Ekspertgruppe for (E03560)
Mattrygghet Frø og formeringsmateriale, Faste komite for (C20413)
Mattrygghet Næringsmidler for spesielle grupper, Ekspertgruppe for (E02893)
Mattrygghet Dyrefôr, Ekspertgruppe for (E03698)
Mattrygghet Avlsspørsmål, Faste komite for (C20500)
Mattrygghet Matinformasjon til forbrukere, Ekspertgruppe for (E02857)
Mattrygghet Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Fast komite for (C20400)
Mattrygghet Offentlig kontroll, Ekspertgruppe for (E00911)
Mattrygghet Forsøksdyrskomiteen (C40800)
Mattrygghet Veterinærpreparater, Ekspertgruppe for (E02792)
Mattrygghet Vetrinærimportkontroll, Ekspertgruppe for (E02699)
Mattrygghet Ekspertgruppe for beskyttelse av dyr som brukes til vitenskapelige formål, Ekspertgruppe for (E02539)
Mattrygghet Dyrevelferd, Ekspertgruppe for (E03954)
Mattrygghet Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for generell matlovgivning (C20406)
Mattrygghet Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Fast komite for: Seksjon for biologisk trygghet (C20404)
Mattrygghet Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for dyrehelseog dyrevelferd (C20402)
Mattrygghet Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Fast komite for: Seksjon for toksikologisk trygghet (C20408)
Mattrygghet Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for fôrvarer (C20403)
Mattrygghet Generell matlov og bærekraft i næringsmiddelkjeden, Ekspertgruppe for (E03020)
Mattrygghet Økologisk produksjon, Komite for (C06500)
Mattrygghet Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for genmodifisert mat og fôr og miljørisiko (C20409)
Mattrygghet Næringsmiddelinformasjon til forbrukerne, Eksportgruppe for (E02857)
Mattrygghet Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for plantevernmiddelrester (C20401)
Mattrygghet Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for plantevernmidler (C20407)
Mattrygghet Økologisk produksjon, Ekspertgruppe for (E03612)
Mattrygghet Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for Importkontroll (C20405)
Mattrygghet Veterinærpreparater, Faste komite for (C02900)
Mattrygghet Frø og formeringsmateriale, Ekspertgruppe for (E00929)
Mattrygghet Dyrehelse, Ekspertgruppe for (E00930)
Miljø og klima Vaske- og regjøringsmidler, Komite for tekniske tilpasninger og fjerning av handelshindringer for (C00600)
Miljø og klima Avløpsdirektivet, Komite for gjennomføring av (C11600)
Miljø og klima Støydirektivet, Komite for (C12900)
Miljø og klima CO2-utslippskrav til kjøretøyer, Ekspertgruppe for (E02795)
Miljø og klima Karbonopptak, Ekspertgruppe for (E03861)
Miljø og klima Ozonlaget, Komiteen for tiltak mot nedbryting av (C13800)
Miljø og klima Genmodifiserte mikroorganismer, Komite for gjennomføring av direktivet om innesluttet bruk av (C47500)
Miljø og klima Drivstofføkonomi og CO2-utslipp for nye personbiler, Komite for forbrukerinformasjon om (C12700)
Miljø og klima Klimaendring, Komite for regelverk om (C13600)
Miljø og klima Sevesodirektivet, Arbeidsgruppe for (E02612)
Miljø og klima Luftkvalitet, Komite for (C35500)
Miljø og klima Miljømerke, Komite for EUs (C38700)
Miljø og klima Biocidprodukter, Faste komite for (C13900)
Miljø og klima Sevesodirektivet, Komite for (C14000)
Miljø og klima Vann og flom, Ekspertgruppe for (E03687)
Miljø og klima Drikkevannsdirektivet, Komite for gjennomføring av (C72400)
Miljø og klima Utslippsregisterforordningen, Komite for (C30200)
Miljø og klima Klimaendring. Ekspertgruppe om politikk for (E03590)
Miljø og klima Genmodifiserte organismer i miljøet, Komite for gjennomføring av direktivet om utsetting av (C12200)
Miljø og klima Svovel i marint brennstoff, Komite for (C33500)
Miljø og klima Industrielle utslipp, Komite for (C40000)
Miljø og klima Persistente organiske forurensende stoffer, Ekspertgruppe for (E01656)
Miljø og klima Flyktige organiske forbindelser (VOC) fra lagring og distribusjon av bensin, Komite for (C12500)
Miljø og klima Drivstoffkvalitet, Ekspertgruppe for (E03424)
Miljø og klima Støy, Ekspertgruppe for (E02809)
Miljø og klima Nitratdirektivet, Komite for gjennomføringsbestemmelser til (C11400)
Miljø og klima Gjennvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler, Komite for direktivet om (C42200)
Miljø og klima Kvikksølvforordningskomiteen (C49700)
Miljø og klima REACH og CLP-forordningene, Vedkommende myndigheter for (E02385)
Miljø og klima Skipsopphugging, Komiteen for forordningen om (C48100)
Miljø og klima Fluorholdige klimagasser, Ekspertgruppe for (E03338)
Miljø og klima Avfall, Ekspertgruppe for (E03343)
Miljø og klima Innovasjonsfondet, Ekspertgruppe for (E03593)
Miljø og klima Matavfall, Ekspertgruppe for (E03189)
Miljø og klima Drikkevannsdirektivet, ekspertgruppe for gjennomføring (E03030)
Miljø og klima Inspire: Europeisk infrastruktur for geografisk informasjon, Komite for (C33600)
Miljø og klima Vaske- og rengjøringsmidler, Ekspertgruppe for (E01321)
Miljø og klima Biocider, Vedkommende myndigheter for (E03125)
Miljø og klima Kjemikaliebyrået, 'Ett stoff, én vurdering', ekspertgruppe for (E3792)
Miljø og klima Drivstoffkvalitet, Komite for (C37800)
Miljø og klima Opptak og utslipp i skog og andre arealer (LULUCF), Ekspertgruppe for (E03638)
Miljø og klima Utendørs støy, Ekspertgruppe for (E3673)
Miljø og klima Fluorholdige klimagasser, Komite for (C47200)
Miljø og klima Renere og mer energieffektive kjøretøy til veitransport, Komite for fremme av (C39700)
Miljø og klima Kvikksølvforordningen, Ekspertgruppe for gjennomføring av (E03535)
Miljø og klima Kjemikalieforordningen REACH, Komite for (C34200)
Miljø og klima Avfallsdirektivene, Komite for (C37000)
Miljø og klima Industrielle utslipp, Ekspertgruppe for (E00373)
Miljø og klima Sunn jord strategi 2030, Ekspertgruppe for (E03846)
Miljø og klima Miljøstyring og miljørevisjon - EMAS, Komite for fellesskapsordningen for (C38800)
Miljø og klima Luftkvalitet, Ekspertgruppe for (E02790)
Miljø og klima Inspiredirektivet, Ekspertgruppe for (E02958)
Miljø og klima Fluorgassforordningen, Konsultasjonsforum for (X03338)
Miljø og klima Vann, Komite for vanndirektivet (C11300)
Miljø og klima Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2), Arbeidsgruppe for (E02810)
Indre marked og EØS Informasjonssystemet for det indre marked (IMI), Komite for (C41300)
Indre marked og EØS Indre markedsprogrammet (2021-2027), Komiteen for (C66400)
Indre marked og EØS Sammenkobling av bedriftsregistre, Komite for (C47000)
Indre marked og EØS Informasjonssystenmet for det indre marked (IMI), Ekspertgruppe for (E01810)
Indre marked og EØS Digital portal for informasjon om det indre marked, Komite for (C52200)
Offentlige anskaffelser Offentlig innkjøp, Ekspertgruppe av nasjonale myndigheter for (E02679)
Offentlige anskaffelser Miljøvennlige offentlige innkjøp, Rådgivende gruppe for (E00453)
Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser (ACPC), Rådgivende komite for (C16300)
Selskapsrett Regnskapsdirektivkomiteen (C48400)
Selskapsrett Revisjonskomiteen (C26700)
Selskapsrett Internasjonale regnskapsstandarder, Komite for bruk av (C16200)
Statistikk Asyl og migrasjonsstatistikk, Ekspertgruppe for (E01546)
Statistikk Europeisk statistikk, Komite for (C37100)
Statistikk Landbruksstatistikk, Faste komite for (C25300)
Statistikk Befolkningsstatistikk, Ekspertgruppe for (E03076)
Statistikk Turisme, Ekspertgruppe for statistikk over (E01469)
Statistikk Maritim transport, Ekspertgruppe for statistikk over (E01505)
Statistikk Befolknings- og boligtellinger, Ekspertgruppe for (E01544)
Statistikk Brutto nasjonalinntekt, Ekspertgruppe for (E03669)
Statistikk Dyreproduksjon, Ekspertgruppe for statistikk over (E01525)
Statistikk Nasjonale statistikkbyråer for Det europeiske statistiske system (E03605)
Tjenester og etablering Tjenestedirektivet, Komite for (C36800)
Tjenester og etablering Posttjenester, Komite for (C16500)
Transport Luftfart, Komite for sikkerhetsbestemmelser i sivil luftfart (C09100)
Transport Skipsutstyr, Ekspertgruppe for (E02653)
Transport Kjøretøyer, Arbeidsgruppe for (E01295)
Transport Alternative drivstoff, Ekspertgruppe for (E03321)
Transport Yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier, Ekspertgruppe for godkjenning av (E03511)
Transport Førerkortdirektivet, Komite for (C09200)
Transport Digital transport og handelsforenklinger, Komiteen for (C51900)
Transport Kvalifikasjoner og opplæring av førere av visse kjøretøy, Ekspertgruppe om (E03887)
Transport Lufttransporttjenester, Komite for bestemmelser om (C06900)
Transport Sjøsikkerhet og forurensning fra skip - COSS, Komite for (C09400)
Transport Intelligente transportsystemer (ITS), Den europeiske komite for (C39400)
Transport Adgang til jernbanemarkedet, Ekspertgruppe for (E03441)
Transport Passasjerrettigheter, Ekspertgruppe for (E02861)
Transport Maritim sikkerhet, Ekspertgruppe for (E01079)
Transport Luftfartssikkerhet - EASA-forordningen, Komite for (C10000)
Transport Transeuropeiske transportnettverk, Ekspertgruppe for det (E02993)
Transport Tekniske spørsmål knyttet til fjerde jernbanepakke, Ekspertgruppe for (E03430)
Transport Veitransport, Komite for (C09500)
Transport Sikkerhetsbelter og sikringsutstyr for barn i kjøretøyer, Komite for (C38200)
Transport Sikre og trygge parkeringsplasser for lastebiler, Ekspertgruppe for E03642)
Transport Motorkjøretøyer og tilhengere, Komite for teknisk kontroll med (C10400)
Transport Jernbanenettet, Komite for samvirkeevnen til det europeiske (C08000)
Transport Jernbaner, Komite for utvikling av Europas (C41500)
Transport Veginfrastruktur, Komite for (C38300)
Transport Luftfartssikkerhet, Ekspertgruppe for (E03604)
Transport Europeisk miljø for rapportering fra skip, Ekspertgruppe for (E03923)
Transport Felles europeisk luftrom (Single Sky), Komite for (C10300)
Transport Farlig gods, Komiteen for transport av (C09600)
Transport Ankomst og avganstider ("slots") ved lufthavner, Komite for bestemmelser om (C39100)
Transport Jord-og skogbrukstraktorer, Arbeidsgruppen for (E01297)
Transport Teknisk kontroll og registreringsdokumenter for kjøretøyer, Ekspertgruppe for (E03725)
Transport Elektroniske bompengersystemer, Ekspertgruppe for (E03644)
Transport Veiavgifter - Eurovignett, Komite for (C10600)
Transport Fritidsbåter, Komite for (C48200)
Transport Opplæring av førere av buss og lastebiler, Komite for (C41800)
Transport Motorsykler, Ekspertgruppen for (E01296)
Transport Veiinfrastruktur, Eksportgruppe for sikkerhet av (E03686)
Transport Digitalt transport- og logistikkforum, Ekspertgruppe for (E3280)
Transport Skipsførersertifikat på indre vannveier, Komite for gjensidig godkjenning av (C08400)
Transport Lufthavnrelaterte tjenester, Komite for adgang til (C08600)
Transport Transeuropeiske transportnettverk, Komite for det (C44800)
Transport Droner, Ekspertgruppe for (E03533)
Transport Transport av farlig gods, Ekspertgruppe for (E03682)
Transport Fartøyer og havneanlegg, Komite for økt sikkerhet for (C08700)
Transport Tunneller, Komite for sikkerhetskrav til (C07800)
Transport Intelligente transportsystemer (ITS), Ekspertgruppen for (E01941)
Transport Flyplasskapasitet og -kvalitet, europeisk observatorium for (E01111)
Transport Bompengesystemer, Komite for samvirkeevnen til elektroniske (C07400)
Transport Nettverket av europeiske jernbanemyndigheter, Arbeidsgruppen for (E02872)
Transport Jernbaneinfrastrukturforvaltere (PRIME), Ekspertgruppe for (E02983)
Transport Intelligente transportsystemer, Den europeiske rådgivende gruppe for (E02736)
Transport Inspeksjon og kontroll av skip, Ekspertgruppe for (E03836)
Transport Luftfart, Komite for harmonisering av tekniske krav og adm. prosedyrer i sivil (C08800)
Transport Sjøtransport, Komite om illoyal priskonkurranse innen (C07200)
Transport Europeisk Forum for bærekraftig skipsfart - ESSF (E02869)
Transport Infrastruktur for alternative drivstoff, Komite for (C49500)
Transport Digitale maritime systemer og tjenester, Høynivåstyringsgruppen for (E03450)
Transport Kjøretøyer, Teknisk komite for (C35300)
Transport Håndhevelse av trafikksikkerhetsbestemmelser, Ekspertgruppe for fremme av (E02805)
Transport Luftfart, Ekspertgruppen for det indre marked for (E03118)
Transport Fritidsbåter og vannscootere, Ekspertgruppe for (E03675)
Transport Jord- og skogbrukskjøretøyer, Teknisk komite for (C45300)
Transport Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier, Ekspertgruppe for (E03496)
Transport Sikre passasjerskip, Ekspertgruppe for (E03848)