Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Politikkdokument Rettsakt Faktaark Utgitt
KOM(2024) 260 Digital Decade - statusrapport 2024
KOM(2022) 304 Naturrestaurering (forslag 2022)
KOM(2024) 255 Statistikk over landbruksregnskaper (forslag 2024)
KOM(2024) 251 Felles gjennomføringsplan for migrasjons- og asylpakten
KOM(2024) 231 Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2023
KOM(2024) 212 Evaluering av ordningen for sivil beredskap i Unionen 2017-2022
KOM(2024) 365 Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser: endringsbestemmelser om Vanuatu
KOM(2024) 206 Samarbeid om folkehelse
KOM(2020) 610 Asyl- og migrasjonshåndtering
KOM(2023) 414 Planteformeringsmateriale: produksjon og omsetning (forslag 2023)
KOM(2024) 2660 Fornybar energi: raskere og enklere tillatelsesprosedyrer
KOM(2024) 174 EU-henstilling om Schengen i 2024-2025
KOM(2024) 173 Schengen-samarbeidet: statusrapport 2024
KOM(2016) 467, KOM(2020) 611 Returgrenseprosedyrer i saker om asyl og migrasjon
KOM(2016) 467, KOM(2020) 611 Returgrenseprosedyrer i saker om asyl og migrasjon
KOM(2023) 148 Elmarkedet: reform av utformingen av EUs elmarked (direktiv)
KOM(2024) 163 EU-strategi om omstilling til ren energi
KOM(2024) 144 Høyere utdanning: plan for en europeisk grad
KOM(2024) 136 Energipriser og -kostnader i Europa - status 2024
KOM(2024) 133 EU-henstilling om å styrke kvalitetsrammeverket for traineeships
KOM(2024) 137 EU-strategi for økt bioteknologi og -produksjon
KOM(2024) 132 Traineeship-direktivet (forslag 2024)
KOM(2024) 91 EUs klimarisikohåndtering
KOM(2024) 126 EU-strategi for balansert migrasjon
KOM(2024) 150 Europeisk strategi for forsvarsindustrien (EDIP)
KOM(2024) 115 EUs konkurransepolitikk i 2023
KOM(2024) 97 EØS-finansieringsordningene 2021-2028
KOM(2024) 98 Avanserte materialer for industrielt lederskap
KOM(2024) 81 Hvitbok om digital infrastruktur
KOM(2024) 77 Det indre marked - statusrapport 2024
KOM(2020) 613 Krisehåndtering og force majeure innen migrasjon og asyl
KOM(2024) 62 EU-strategi om industriell karbonhåndtering for EU
KOM(2024) 63 EU-strategi om veien til klimanøytralitet innen 2050
KOM(2024) 33 Harmoniserte informasjonstjenester for kanaltrafikk: endringsbestemmelser
KOM(2024) 36 Håndhevelse av konkurransereglene i legemiddelsektoren (2018-2022)
KOM(2024) 14 Europeisk samarbeidsutvalg: transnasjonale informasjons- og konsultasjonsrettigheter
KOM(2024) 26 EU-henstilling om styrking av forskningssikkerheten
KOM(2024) 28 EU-strategi for å øke startups og innovasjon innen kunstig intelligens
KOM(2024) 43 Medisinsk utstyr: forbedret tilgjengelighet av in vitro-diagnostikk
KOM(2024) 145 Høyere utdanning: attraktive og bærekraftige karrierer
KOM(2024) 147 Høyere utdanning: europeisk kvalitetssikrings- og anerkjennelsessystem
KOM(2023) 792 Statusrapport om helseberedskap (2023)
KOM(2023) 637 Informasjon i det indre marked: krav til åpenhet om interesserepresentasjon fra tredjeland
KOM(2023) 636 Informasjon i det indre marked: endringsbestemmelser om krav til åpenhet om interesserepresentasjon fra tredjeland
KOM(2022) 174 Beskyttelse av geografiske betegnelser for håndverks- og industrielle produkter
KOM(2023) 783 Det europeiske kjemikaliebyrå: omfordeling av oppgaver og styrking av samarbeid mellom kjemikaliebyråer
KOM(2023) 779 Felles kjemikalieplattform: tilgang til data
KOM(2023) 781 Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: oppgaver til Det europeiske kjemikaliebyrå
KOM(2023) 770 Dyretransportforordningen (forslag 2023)
KOM(2023) 769 Dyrevelferd for katter og hunder
KOM(2023) 757 EU-strategi for el-nett
KOM(2023) 777 Kommunikasjonsverndirektivet: forlengelse av unntaksbestemmelser ved bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nett
KOM(2023) 738 Arbeidsmiljødirektivet: beskyttelse mot kreftfremkallende stoffer, mutagener eller reproduksjonstoksiske stoffer
KOM(2023) 751 EU-strategi om et felles europeisk mobilitetsdatarom
KOM(2023) 752 Passasjerrettigheter ved multimodale reiser
KOM(2023) 753 Håndheving av passasjerrettigheter: endringsbestemmelser
KOM(2023) 905 Pakkereisedirektivet 2015: endringsbestemmelser
KOM(2023) 739 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: tiakloprid
KOM(2023) 755 Schengen-regler for å motvirke migrantsmugling
KOM(2023) 732 Innovasjonsfondet: gjennomføringsrapport 2022
KOM(2023) 728 Rammeverk for skogsovervåkning
KOM(2023) 733 Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser: Serbia
KOM(2023) 715 EU-strategi for kunnskaps- og talentmobilitet
KOM(2023) 719 EU-henstilling om læringsmobilitet
KOM(2023) 702 Intermodal godstransport: endringsbestemmelser
KOM(2023) 698 Europeisk kort for mennesker med nedsatt funksjonsevne: tredjelandsborgere
KOM(2023) 650 EUs energiunion - statusrapport 2023
KOM(2023) 652 Ren energiteknologi: status for utviklingen i 2023
KOM(2023) 684 EUs politiske initiativ for å fremme investeringer i rene teknologier
KOM(2023) 669 EUs handlingsplan for vindkraft
KOM(2023) 672 EUs håndtering av medisinmangel
KOM(2023) 655 Kvalitet på bensin og diesel til veitransport - statusrapport 2021
KOM(2023) 653 EUs klimainnsats: framdriftsrapport 2023
KOM(2023) 643 Rapporteringskrav for traktor og motorsykler
KOM(2023) 639 Rapporteringskrav for næringsmidler, utendørsstøy, pasientrettigheter og radioutstyr
KOM(2023) 591 Rapporteringskrav innen veitransport og luftfart (forordning)
KOM(2023) 592 Rapporteringskrav innen veitransport og luftfart (beslutning)
KOM(2023) 584 Inspiredirektivet om europeisk infrastruktur for geodata: endringsbestemmelser
KOM(2023) 660 Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser
KOM(2023) 596 Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser
KOM(2023) 593 Rapporteringskrav innen finansielle tjenester og investeringsstøtte
KOM(2023) 647 Avvikling av nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker
KOM(2023) 649 Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet: endringsbestemmelser
KOM(2023) 638 Kommisjonens arbeidsprogram for 2024
KOM(2022) 658 Digitalisering av søknader om Schengenvisum: elektronisk visumetikett
KOM(2023) 335 Plattform for strategisk teknologi (‘STEP’)
KOM(2023) 577 Demografisk endring i Europa: en verktøykasse for handling
KOM(2023) 566 EU-erklæring om sykling
KOM(2023) 569 Visumforordningen: endringsbestemmelser om visumgebyr for Gambia
KOM(2023) 442 EU-initiativ om Web 4.0 og virtuelle verdener
KOM(2023) 568 Visumforordningen: endringsbestemmelser om Etiopia
KOM(2023) 558 Strategisk fremsynsrapport 2023 for EUs politikkutvikling
KOM(2023) 570 Digital Decade - statusrapport 2023
KOM(2023) 535 SMB-støttepakke
KOM(2023) 526 EU-henstilling om plan for kritisk infrastruktur
KOM(2023) 501 Digital trygdekoordinering
KOM(2023) 515 Bruken av informasjonssystemet for det indre marked og den digitale portal over landegrensene
KOM(2023) 499 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol
KOM(2023) 502 Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: sykepleierutdanning fra Romania
KOM(2023) 498 Elektronisk merking av storfe