Område i EØS-avtalen: systematisk oversikt (vedlegg og protokoller)

EØS-relevant rettsakter eller programmer innlemmes i avtalens vedlegg og protokoller, se oversikten under.

For saker som ikke er vedtatt i EØS-komiteen er plasseringen i EØS-avtalens vedlegg og protokoller kun indikativ. Lenkene i venstre kolonne går til Lovdatas konsoliderte oversikt over EØS-avtalen og dens vedlegg og protokoller. Klikk på et område og velg deretter eventuelt på et underområde for å se aktuelle saker under behandling. 
 
 

Vedlegg i EØS-avtalenSiste nytt på Europalov: velg område
I  Veterinære og plantesanitære forhold 
I.I  Veterinære forholdMattrygghet
I.II  DyrefôrMattrygghet
I.III  Plantesanitære forholdMattrygghet
II  Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering 
II.I  KjøretøyerTransport
II.II  Jord- og skogbrukstraktorerTransport
II.III  LøfteutstyrHandelsforenklinger
II.IV  HusholdningsapparaterHandelsforenklinger
II.V  GassapparaterHandelsforenklinger
II.VI  Materiell på byggeplasserHandelsforenklinger
II.VII  Andre maskiner (ikke i bruk) 
II.VIII  TrykkbeholdereHandelsforenklinger
II.IX  MåleinstrumenterHandelsforenklinger
II.X  Elektrisk utstyrEnergi
II.XI  TekstilerForbrukersaker
II.XII  NæringsmidlerMattrygghet
II.XIII  LegemidlerHelse
II.XIV  GjødselHandelsforenklinger
II.XV  Farlige stofferMiljø og klima
II.XVI  KosmetikkHelse
II.XVII  Miljøvern (utstyr)Miljø og klima
II.XVIII  InformasjonsteknologiInformasjonssamfunnet
II.XIX  Tekniske handelshindringer genereltHandelsforenklinger
II.XX  Fritt varebytte - genereltHandelsforenklinger
II.XXI  ByggevarerHandelsforenklinger
II.XXII  Personlig verneutstyrArbeids- og sosialpolitikk
II.XXIII  LeketøyForbrukersaker
II.XXIV  MaskinerHandelsforenklinger
II.XXV  TobakkHelse
II.XXVI  Energi (utstyr)Energi
II.XXVII  Alkoholsterke drikkerHandelsforenklinger
II.XXVIII  KulturgjenstanderKultur og medier
II.XXIX  Eksplosive varer til sivilt brukHandelsforenklinger
II.XXX  Medisinsk utstyrHelse
II.XXXI  LystfartøyerHandelsforenklinger
II.XXXII  SkipsutstyrTransport
III  ProduktansvarJustis og innenriks
IV  EnergiEnergi
V  Fri bevegelighet for arbeidstakereArbeids- og sosialpolitikk
VI  TrygdArbeids- og sosialpolitikk
VII  Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjonerForskning og utdanning
VIII  EtableringsrettTjenester og etablering
IX  Finansielle tjenester 
IX.I  ForsikringFinansielle tjenester
IX.II  Banker og andre kredittinstitusjoner kredittinstitusjonerFinansielle tjenester
IX.III  Børs og verdipapirerFinansielle tjenester
IX.IV  TjenestepensjonerFinansielle tjenester
IX.V  GenereltFinansielle tjenester
X  Tjenester genereltTjenester og etablering
XI  Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnet 
XI (a) TelekommunikasjonstjenesterInformasjonssamfunnet
XI (b) PosttjenesterTjenester og etablering
XI (c) PersonsvernJustis og innenriks
XI (d) InformasjonssamfunnstjenesterInformasjonssamfunnet
XI (e) Audiovisuellle tjenesterKultur og medier
XII  Fri bevegelighet for kapitalFinansielle tjenester
XIII  Transport 
XIII.I  InnlandstransportTransport
XIII.II  VeitransportTransport
XIII.III  Transport med jernbaneTransport
XIII.IV  Transport på innlands vannveiTransport
XIII.V  SjøtransportTransport
XIII.VI  Sivil luftfartTransport
XIII.VII  AnnetTransport
XlV  KonkurransereglerKonkurranse og statsstøtte
XV  StatsstøtteKonkurranse og statsstøtte
XVI  Offentlige innkjøpOffentlige anskaffelser
XVII  ImmaterialrettImmaterialrett
XVIII  Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av menn og kvinner 
XVIII (a) Arbeidsrett og lik behandling av menn og kvinnerArbeids- og sosialpolitikk
XVIII (b) Helse og sikkerhet på arbeidsplassenArbeids- og sosialpolitikk
XIX  ForbrukervernForbrukersaker
XX  Miljø 
XX.I  GenereltMiljø og klima
XX.II  VannMiljø og klima
XX.III  LuftMiljø og klima
XX.IV  Kjemikalier, industrifare og bioteknologiMiljø og klima
XX.V  AvfallMiljø og klima
XX.VI  StøyMiljø og klima
XXI  StatistikkStatistikk
XXII  SelskapsrettSelskapsrett

 

Protokoll i EØS-avtalenVelg området i
10. Forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransporthandelsforenklinger
21. Gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretakkonkurranse og statsstøtte
30. Statistikksamarbeid (programmer)statistikk
31. Samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter 
31.1. Forskning og teknologisk utviklingforskning og utdanning
31.2. Informasjonstjenesterinformasjonssamfunnet
31.3. Miljømiljø og klima
31.4. Utdanning, opplæring og ungdomsspørsmålforskning og utdanning
31.5. Sosialpolitikkarbeids- og sosialpolitikk
31.6. Forbrukervernforbrukersaker
31.7. Næringsliv, entreprenørskap, SMBindre market og EØS
31.8. Turismeindre market og EØS
31.9. Audiovisuell sektorkultur og medier
31.10. Katastrofeberedskapkatastrofeberedskap
31.11. Handelsforenklingerhandelsforenklinger
31.12. Transport og mobilitettransport
31.13. Kulturkultur og medier
31.14. Energiprogrammer og miljørelaterte energiaktiviteterenergi
31.15. Sysselsettingarbeids- og sosialpolitikk
31.16. Folkehelsehelse
31.17. Telematikk for utveksling av datainformasjonssamfunnet
47. Opphevelse av tekniske hindringer for handel med vinhandelsforenklinger