EØS-avtalen artikkel 28 (fri bevegelighet for arbeidstakere) - TEUV artikkel 45

EØS-avtalen artikkel 28 (fri bevegelighet for arbeidstakere) - TEUV artikkel 45

Artikkel 28

Fri bevegelighet for arbeidstagere skal gjennomføres mellom EFs medlemsstater og EFTA-statene.

2. Den frie bevegelighet innebærer at all forskjellsbehandling av arbeidstagere fra EFs medlemsstater og EFTA-statene på grunnlag av statsborgerskap skal avskaffes når det gjelder sysselsetting, lønn og andre arbeidsvilkår.

3. Med forbehold for de begrensninger som er begrunnet ut fra hensynet til den offentlige orden, sikkerhet og folkehelsen, skal den frie bevegelighet gi rett til
a) å ta faktisk tilbudt arbeid,
b) å flytte fritt innen territoriet til EFs medlemsstater og EFTA-statene i dette øyemed,
c) å oppholde seg på territoriet til en av EFs medlemsstater eller en EFTA-stat for å arbeide der i samsvar med de lover og forskrifter som gjelder for innenlandske arbeidstagere,
d) å bli boende på territoriet til en av EFs medlemsstater eller en EFTA-stat etter å ha hatt arbeid der.

4. Bestemmelsene i denne artikkel skal ikke anvendes på stillinger i den offentlige administrasjon.

5. Vedlegg V inneholder særlige bestemmelser om den frie bevegelighet for arbeidstagere.

Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 27.6.2024 og kunngjort 3.7.2024

Article 28

1. Freedom of movement for workers shall be secured among EC Member States and EFTA States.

2. Such freedom of movement shall entail the abolition of any discrimination based on nationality between workers of EC Member States and EFTA States as regards employment, remuneration and other conditions of work and employment.

3. It shall entail the right, subject to limitations justified on grounds of public policy, public security or public health:

(a) to accept offers of employment actually made;

(b) to move freely within the territory of EC Member States and EFTA States for this purpose;

(c) to stay in the territory of an EC Member State or an EFTA State for the purpose of employment in accordance with the provisions governing the employment of nationals of that State laid down by law, regulation or administrative action;

(d) to remain in the territory of an EC Member State or an EFTA State after having been employed there.

4. The provisions of this Article shall not apply to employment in the public service.

5. Annex V contains specific provisions on the free movement of workers.